Aktywa obrotowe w bilansie jednostki gospodarczej

Aktywa obrotowe jednostki gospodarczej charakteryzuje duża płynność czyli  szybki czas zamiany  poszczególnych pozycji majątku obrotowego na środki pieniężne. Okres ten nie jest dłuższy niż jeden rok.

Ustawa o rachunkowości w artykule 3 ust.1 pkt 18 definiuje aktywa obrotowe jako:

a) aktywa rzeczowe, które  są przeznaczone do zbycia lub zużycia:

 • w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego ,
 • lub w  ciągu normalnego cyklu operacyjnego właściwego dla danej działalności, jeżeli trwa on dłużej niż 12 miesięcy,

b) aktywa finansowe:

 • które są płatne i  wymagalne lub przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub od daty ich założenia, wystawienia lub nabycia,
 • albo stanowią aktywa pieniężne,

c) należności krótkoterminowe, które  obejmują:

 • ogół należności z tytułu dostaw i usług,
 • oraz całość lub część należności z innych tytułów niezaliczonych do aktywów finansowych, a które stają się wymagalne w  ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego,

d) rozliczenia międzyokresowe, które  trwają nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.

Rzeczowe aktywa obrotowe czyli zapasy, wg artykułu 3 ust. 1 pkt 19 ustawy o rachunkowości to:

 • materiały nabyte w celu zużycia na własne potrzeby,
 • produkty gotowe (wyroby i usługi) wytworzone lub przetworzone przez jednostkę, zdatne do sprzedaży lub w toku produkcji, półprodukty,
 • towary nabyte w celu odprzedaży w  stanie nieprzetworzonym.

W Bilansie rzeczowe aktywa obrotowe prezentuje się w pozycji  B.I. Zapasy

Aktywa finansowe wg artykułu 3 ust. 1 pkt 24 ustawy o rachunkowości to:

 • aktywa pieniężne:
  • krajowe i zagraniczne środki pieniężne,
  • weksle, czeki obce,
  • instrumenty kapitałowe wyemitowane przez inne jednostki,
  • a także wynikające z kontraktu prawo do otrzymania aktywów pieniężnych,
  • lub prawo do wymiany instrumentów finansowych z inną jednostką na korzystnych warunkach.

   

W Bilansie  aktywa finansowe, które będą w posiadaniu jednostki przez okres krótszy niż jeden rok prezentuje się w pozycji  B.III  Inwestycje krótkoterminowe.

W ustawie o rachunkowości zamieszczone zostały następujące definicje:

 • aktywów pieniężnych w artykule 3 ust. 1 pkt 25 ,
 • aktywów finansowych w artykule 3 ust. 1 pkt 24,
 • instrumentów kapitałowych w artykule 3 ust. 1 pkt 26,
 • instrumentów finansowych w artykule 3 ust. 1 pkt 23

 

Należności krótkoterminowe  wg artykułu 3 ust.1 pkt 18c  ustawy o rachunkowości to:

 • wszystkie  należności z tytułu dostaw i usług, bez względu na termin płatności,
 • oraz całość lub część należności z innych tytułów, które wymagają spłaty  w okresie 12 miesięcy od dnia bilansowego.

W Bilansie  Należności krótkoterminowe, prezentuje się w pozycji  B.II  Należności krótkoterminowe.

Rozliczenia międzyokresowesą zdefiniowane  artykułu 39 ust.1 ustawy o rachunkowości:

 • jednostki gospodarcze dokonują rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych.

 

Rozliczenia międzyokresowe w sprawozdaniach finansowych są skutkiem zastosowania zasady współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów czyli jednej z nadrzędnych zasad rachunkowości opisanej w ustawie w artykule 6 ust 2.

Okres rozliczenia krótkoterminowych czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów nie trwa dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.

W Bilansie krótkoterminowe czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów prezentuje się w pozycji  B.IV  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.


Autor: Bożena Jabóbczyk