Samochód osobowy w firmie a konsekwencje w zakresie VAT

Z/g z art.86a ustawy o podatku vat, ustawodawca nakłada ograniczenia w odliczeniu podatku naliczonego w przypadku samochodów osobowych.

Wysokość odliczenia podatku vat zależy od sposobu UŻYTKOWANIA samochodu i tak:

1. Samochód wykorzystywany WYŁĄCZNIE do użytku służbowego nakłada na przedsiębiorcę  dodatkowe obowiązki a mianowicie :

- zgłoszenie pojazdu do urzędu skarbowego na druku Vat-26,

- prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu do celów vat,

- wprowadzenie regulaminu użytkowania pojazdu.

2. Samochód wykorzystywany WYŁĄCZNIE do użytku firmowego daje możliwość:

Odliczenia vat w całości od:

- zakupu samochodu osobowego - 100 % kwoty podatku naliczonego

- wydatków eksploatacyjnych (w tym części zamienne) -100 % kwoty podatku naliczonego

- zakupu paliwa - 100 % kwoty podatku naliczonego

Natomiast samochód osobowy, który zostanie przeznaczony do użytku służbowego i prywatnego tj .do CELÓW MIESZANYCH  daje możliwość odliczenia:

- 50 % kwoty podatku vat naliczonego – przy nabyciu samochodu

- 50 % kwoty podatku vat naliczonego  - w przypadku wydatków eksploatacyjnych

- 50% kwoty podatku vat naliczonego   - przy zakupie paliwa

Przykład:

I. Firma zakupiła samochód osobowy, który będzie użytkowany na cele MIESZANE (do działalności gospodarczej i do celów prywatnych)

1. Faktura zakupu - 03.04.2016 samochodu osobowego

netto – 102500, vat-23% -23575, brutto-126075 – przelew

Dekretacja

W-n Środki trwałe w budowie/Ma Rozrachunki z dostawcami    -  102500

W-n Środki trwałe w budowie/Ma Rozrachunki z dostawcami    -  11787,50 {50% VAT}

W-n Vat naliczony /Ma Rozrachunki z dostawcami  -   11787,50 {50 % VAT}

2. Ubezpieczenie samochodu w drodze - 03.04.2016 polisa 340 zapłacono przelewem

Dekretacja

W-n Środki trwałe w budowie /Ma  Rachunek bankowy - 340

3. Transport samochodu - 05.04.2016,

faktura netto -1300, vat-23%-299, brutto 1599 [przelew]

Dekretacja

W-n Środki trwałe w budowie / Ma Rozrachunki z dostawcami   - 1300

W-n Vat naliczony /Ma Rozrachunki z dostawcami - 299

4. Wprowadzono  samochód do ewidencji środków trwałych - 06.04.2016              

OT – ustalenie wartości początkowej i przekazano do użytkowania.

Dekretacja

W-n Środki trwałe /Ma Środki trwałe w budowie – 115927,50

Z/g z art.16g CIT, art.22g.1 PIT za wartość początkową środków trwałych w razie odpłatnego nabycia uważa się cenę nabycia, natomiast za cenę nabycia uważa się kwotę należną dostawcy powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone DO DNIA PRZEKAZANIA środka trwałego do używania, w szczególności o koszty transportu załadunku, wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia, opłat notarialnych, skarbowych, odsetek, prowizji pomniejszoną o podatek vat z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty podatku należnego o podatek naliczony w rozumieniu ustawy o podatku vat. W przypadku importu cena nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku.

Autor: Hanna Ludwiniak