Kiedy mamy do czynienia z podróżą służbową ?

Podróżą służbową jest wykonywanie na polecenie pracodawcy zadań służbowych poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy. Miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróży krajowej określa pracodawca. Pracodawca może uznać za miejscowość rozpoczęcia lub zakończenia podróży krajowej miejscowość pobytu stałego lub czasowego pracownika.

Podróż służbowa charakteryzuje się tym, że jest odbywana:

  • poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy,
  • na polecenie pracodawcy,
  • w celu wykonania określonego przez pracodawcę zadania.

Wszystkie te cechy muszą wystąpić łącznie. W praktyce jednak poprawne zkwalifikowanie podrózy służbowej budzi wiele wątpliwości interpretacyjnych. Poniżej przedstawiamy zbiór orzeczeń pomocnych w poprawnym zakwalifikowaniu czy mamy do czynienia z podróżą służbową, czy nie.

Podstawa prawna:

  • art. 775  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy,
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.01.2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z dnia 5 lutego 2013 r.)

 

Pracodawcy spoza sfery budżetowej mogą uregulować zagadnienia zwrotu należności z tytułu podróży służbowej w układzie zbiorowym pracy, regulaminie wynagradzania lub umowie o pracę.

W przypadku gdy układ zbiorowy pracy, regulamin wynagradzania lub umowa o pracę nie zawierają szczególnych postanowień co do należności z tytułu podróży służbowych – pracownikowi przysługują należności według przepisów rozporządzenia w sprawie podróży służbowych (art. 775 § 5 Kodeksu pracy).

Kiedy występuje podróż służbowa? - przydatne orzecznictwo w systuacjach wątpliwych.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 9 grudnia 2011 r. II PZP 3/11

1. Pracownik przedsiębiorstwa budowlanego realizującego inwestycje w różnych miejscowościach może mieć w umowie o pracę określone miejsce wykonywania pracy (art. 29 § 1 pkt 2 k.p.) jako miejsce, gdzie pracodawca prowadzi budowy lub innego rodzaju stałe prace, ewentualnie ze wskazaniem na jakim obszarze.

2. Każdorazowo stałym miejscem pracy takiego pracownika w rozumieniu art. 775 § 1 k.p. jest to miejsce spośród określonych w umowie o pracę, w którym pracownik przez dłuższy czas, systematycznie świadczy pracę.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 6 lutego 2009 r. I SA/Po 1312/08

Miejscem wykonywania pracy przez kierowcę jest miejsce, w którym otrzymuje on przydział zadań i w którym jest kierowany do ich wykonywania, a nie samochód, który w ramach swojej pracy prowadzi. Samochód jest bowiem narzędziem pracy kierowcy. W związku z tym kierowca może odbywać podróże służbowe i otrzymywać należności w postaci diet z tego tytułu.

Uchwała Sądu Najwyższego 7 sędziów z dnia 19 listopada 2008 r. II PZP 11/08

Kierowca transportu międzynarodowego odbywający podróże w ramach wykonywania umówionej pracy i na określonym w umowie obszarze jako miejsce świadczenia pracy nie jest w podróży służbowej w rozumieniu art. 775 § 1 k.p.

Wyrok  Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2012 r. II UK 284/11

Pracownicy, których praca z istoty polega na przemieszczaniu na pewnym obszarze, nie odbywają podróży służbowych.

Polecamy również szkolenie Rozliczanie krajowych i zagranicznych podróży służbowych.