Samochód w leasingu finansowym

Leasing finansowy zwany jest również kapitałowym, który podobny jest do kupna samochodu na raty. Umowa ta dla celów podatkowych będzie nosiła znamiona leasingu finansowego jeżeli łącznie będzie spełniała następujące warunki:

 • została zawarta na czas oznaczony – bez konieczności minimalnego okresu
 • suma ustalonych w mowie opłat netto odpowiada co najmniej wartości początkowej samochodu będącego przedmiotem leasingu
 • zawiera postanowienie, że odpisów amortyzacyjnych w podstawowym okresie dokonuje korzystający.

W umowie leasingu finansowego muszą istnieć zapisy przewidujące, że:

                     - odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający 

                     -  u niego  też w ewidencji znajduje się wyleasingowany samochód.

Ważne:

Kryteriami różniącymi w prawie podatkowym leasing finansowy od operacyjnego są:

 • czas trwania umowy, który dla leasingu operacyjnego ma określoną wartość minimalną – 2 lata
 • zapis w umowie, że odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający

W przypadku leasingu finansowego korzystający może w podstawowym okresie trwania umowy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów:

 • odpisy amortyzacyjne / istotne jest aby w koszty uzasadnione zaksięgować jedynie policzoną amortyzację od wartości początkowej nie wyższej niż równowartość 20 000 euro liczona po kursie średnim NBP z dnia przyjęcia

samochodu do ewidencji księgowej korzystającego –  wystawiając dokument OT/

 • część odsetkową raty leasingowej – przewyższającą kwotę stanowiącą spłatę wartości początkowej danego  samochodu
 • wydatki eksploatacyjne samochodu / paliwo, części zamienne, przeglądy i inne/
 • składki na ubezpieczenie samochodu, jeżeli na podstawie umowy opłaca je korzystający / proporcjonalnie do wartości samochodu nieprzekraczającej 20 000 euro/

W umowie leasingu finansowego strony winny uzgodnić harmonogram spłat i określić jaka część raty leasingowej przypada na spłatę wartości początkowej, a jaką część będą stanowić odsetki. Harmonogram spłat powinien stanowić integralną część faktury wystawionej na cały okres leasingu.

Wartość początkową samochodu stanowi  suma kapitałowych części rat leasingowych powiększona o ewentualne koszty zakupu, oraz w przypadku samochodów osobowych nieodliczona część podatku Vat.

Przykład:

Spółka z o.o. „Alfa” nie podlegająca obowiązkowi badania sprawozdania finansowego wskazała firmie leasingowej zakup samochodu osobowego a następnie wyleasingowała go w  leasingu finansowym na okres 4 lat.  Ratę leasingu ustalono na kwotę 3 500 zł.

Firma leasingowa zakupiła wskazany samochód osobowy w dniu 16 lutego 2016r. i w tym dniu wprowadziła do ewidencji wystawiając dokument OT,

Cena zakupu                                           120 000,-

23% Vat                                                   27 600,-

---------------------------------------------------------------

RAZEM                                                    147 600,-

-50% Vat                                                  13 800,-

_______________________________________

Wartość początkowa samochodu                133 800,-

                                                             =========                                                       

 następnie wyleasingowała go wystawiając fakturę na cały okres leasingu.

 1. 1.      Faktura za wyleasingowany samochód :

                             a/       Wartość samochodu                                      133 800,-

                             b/        część odsetkowa                                             

                                         3 500 – (133 800 : 48)= 712,5x 48 =             34 200,-

                                                                                            ------------------------------

                                   Podstawa opodatkowania                                   168 000,-

                                   VAT 23%                                                           38 640,-

                                                                                           --------------------------------

                               Razem Faktura                                                      206 640,-

 

Założenie: W dniu 16. 02. 2016 r przyjmuje samochód do użytkowania wystawiając dokument OT. Kurs średni NBP euro z dnia przyjęcia  4,4042 zł. Równowartość podatkowa samochodu 20 000 x 4,4042 = 88 084 zł. Ewidencja kosztów w zespole „4”

Ewidencja u korzystającego:

 1. 1.                  Dt   010 Środki trwałe                                    133 800,-

                               Dt    640 RMK                                                 34 200,

                               Dt    220  Vat naliczony                                   38 640,-

                               Ct    241 Pozostałe rozrachunki                      206 640,-

 1. 2.      Polecenie  Księgowania.   Amortyzacja w marcu 2016r.

                   133 800 x 20% = 26 760 /12                 -   2 230,-        / umorzenie/

                    88 040  x 20% = 17 608 / 12                -   1 467,33   /amortyzacja podatkowa/

                                                                               ------------------------

                                     Różnica                               762,67   / amortyzacja niepodatkowa /

 

                            Dt   400-1  Amortyzacja podatkowa                  1 467,33

                           Dt   400-2  Amortyzacja niepodatkowa                 762,67

                          Ct    060     Umorzenie środków trwałych            2 230,00

 1. 3.       WB     Zapłata  I raty                                               3 500,-

                    Vat za cały okres leasingu                                       38 640,-

                     Dt   241  Pozostałe rozrachunki                               42 140,-

                     Ct   131  Rachunek bieżący                                     42 140,-

 1. 4.      Polecenie księgowania. Przeksięgowanie w koszty zapłaconych odsetek  712,50

                    /obliczenie –operacja 1b /

                    Dt   751 Koszty finansowe  / 34 200 : 48 /                                    712,50

                    Ct   640 RMK                                                                             712,50

 

 1. 5.      Polisa ubezpieczeniowa zawarta i zapłacona w dniu przyjęcia samochodu do użytkowania to jest dnia 16. 02.2016 r.

                     OC i NNW  - 1 200 zł ; AC - 3 600 zł

                     Kurs średni ogłaszany przez NBP w tym dniu;  euro - 4,4042

                     20 000 x 4,4042 = 88 084/ 133 800 x 3 600 = 2 369,97  wartość podatkowa

                                                           3 600 – 2369,97  =       1 230,03  koszt nieuzasadniony

              

    a/     poniesione koszty proste    

                     Dt   409-1 pozostałe koszty / KUP/                      3 569,97

                     1200 + 2369,97 

                     Dt   409-2 Pozostałe koszty /NKUP/                     1 230,03                       

                     Ct   131 Rk bieżący                                                                            4 800,-    

   b/       ujęcie kosztów do rozliczenia w czasie                  

                    Dt   640    RMK                                                                                  4 800,-       
                                                                                                                                                     

                    Ct   490 Rozliczenie kosztów                                                                4 800,-  

    c/     Odpis aktywowanych kosztów na dany okres sprawozdawczy      

                     Dt  490 Rozliczenie kosztów                                      400,

 

                      Ct  RMK                                                                400,-

Z powyższego przykładu miesięczne koszty korzystającego wynikające z leasingu finansowego wynoszą:

                                                                              Bilansowe                     Podatkowe

 1. 1.      Amortyzacja                                        2 230,00                          1 467,33
 2. 2.      Odsetki                                                 712,50                          712,50
 3. 3.      Ubezpieczenie                                        400,00                         297,50

                                                                              ------------------------------------------------

                 Razem                                                        3 342,50                        2 477,33

                                                                         ==============================

Ważne:

Nie zalicza się do kosztów uzasadnionych składek na ubezpieczenia samochodu osobowego w wysokości przekraczającą ich część ustaloną w proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20 000 euro przeliczana według kursu średniego walut obcych ogłaszanych przez NBP z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia. /Art16 ust1. pkt 49 uopdop/

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą przeliczenia  składek dokonują według kursu sprzedaży walut obcych ogłaszanych przez NBP z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia. / Art. 23 ust. 1 pkt 47 uopdof/

Ograniczenie dotyczy tylko składki  AC – bo tylko ta  zależy od wartości początkowej samochodu. Nie dotyczy to składki OC i NNW.

Więcej na ten temat dowiesz się na "Warsztatach z rachunkowości zaawansowanej".

 

Opracowanie: Zofia Jasak-Żółcik (wykładowca na kursach księgowści organizowanych przez CEDOZ)