Sprawozdania finansowe - informacje podstawowe

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą gromadzą dane o sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowym jednostki. Zestawienia liczbowe zebranych informacji to sprawozdania finansowe, sporządzane na określony dzień.

Ustawa o rachunkowości :

 • w artykule 2 wskazuje te podmioty, które są zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych czyli gromadzenia informacji o swojej działalności i do tworzenia sprawozdań wg określonych wzorów,
 • w artykule 3 definiuje:
  • okres sprawozdawczy - jako przedział czasu, za który sporządza się sprawozdanie finansowe w trybie przewidzianym ustawą lub inne sprawozdania sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych,
  • rok obrotowy  -  jako rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, stosowany również do celów podatkowych.  Rok obrotowy lub jego zmiany określa statut lub umowa, na podstawie której utworzono jednostkę. Jeżeli jednostka rozpoczęła działalność w drugiej połowie przyjętego roku obrotowego, to można księgi rachunkowe i  sprawozdanie finansowe za ten okres połączyć z księgami rachunkowymi i sprawozdaniem finansowym za rok następny,
  • dzień bilansowy  -  jako dzień, na który jednostka sporządza sprawozdanie finansowe,
  • przyjęte zasady (polityka) rachunkowości – jako wybrane i stosowane przez jednostkę rozwiązania dopuszczone ustawą, a zapewniające wymaganą przepisami jakość tworzonych sprawozdań finansowych.

Sprawozdania finansowe sporządza się w języku polskim i w walucie polskiej.

Informacje prezentowane w sprawozdaniach dotyczą okresu sprawozdawczego oraz poprzedniego okresu.  Pozycje w sprawozdaniach, które wykazują wartości zero w okresie sprawozdawczym  i  poprzednim pomija się,  zgodnie z art. 50 ust. 3 ustawy o rachunkowości.

Wymagany przepisami prawa bilansowego, stopień szczegółowości sprawozdania finansowego danej jednostki gospodarczej uzależniony jest  od:

 • jej wielkości (duża, mała, mikro),
 • czy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, sprawozdanie finansowe jednostki podlega  obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta.

Wzory sprawozdań finansowych znajdują się w załącznikach do ustawy  o rachunkowości.

Więcej na ten temat w naszych kolejnych wpisach oraz na Certyfikowanym kursie głównego księgowego.

 

Autor: Bożena Jakóbczyk -  wykładowca na kursach i szkoleniach organizowanych przez CEDOZ.