Sprawozdania finansowe jednostek gospodarczych i ich zakres

Jednostki gospodarcze sporządzają sprawozdanie finansowe na dzień bilansowy, stosując odpowiednio zasady wyceny majątku i źródeł jego finansowania oraz ustalania wyniku finansowego, określone w prawie bilansowym.

Zgodnie z art. 45 ustawy o rachunkowości, sprawozdanie finansowe składa się z:

1) bilansu;

2) rachunku zysków i strat;

3) informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe  informacje i objaśnienia.

Sprawozdanie finansowe jednostek, które podlegające corocznemu badaniu przez biegłego rewidenta, obejmuje dodatkowo zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym.

Jednostka gospodarcza do rocznego sprawozdania finansowego dołącza  sprawozdanie  z  działalności jednostki,  jeżeli obowiązek jego sporządzania wynika z ustawy lub odrębnych przepisów.

Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności jednostki sporządza się w języku polskim i w walucie polskiej. Dane liczbowe można wykazywać w zaokrągleniu do tysięcy złotych, jeżeli nie zniekształca to obrazu jednostki zawartego w sprawozdaniu finansowym oraz w sprawozdaniu z  działalności.

Więcej na ten temat w naszych kolejnych wpisach oraz na Certyfikowanym kursie głównego księgowego.

 

Autor: Bożena Jakóbczyk -  wykładowca na kursach i szkoleniach organizowanych przez CEDOZ.