Jednostki małe wg prawa bilansowego

Jednostkami małymiw rozumieniu art 3 ust. 1c ustawy o rachunkowości są:

1) spółki, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, inne osoby prawne, jednostki, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, oraz oddziały przedsiębiorców zagranicznych w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli jednostki te w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy, a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób określony ustawą - w roku obrotowym, w którym rozpoczęły działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób określony ustawą, nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:

a) 17.000.000 zł - w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,

b) 34.000.000 zł - w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,

c) 50 osób - w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty,

2) osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, które stosują zasady rachunkowości na podstawie art. 2 ust. 2

- w stosunku do których organ zatwierdzający podjął decyzję w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego wg stopnia szczegółowości określonym w  załączniku 5 ustawy o rachunkowości.

Jednostkami małymi  w rozumieniu art 3 ust. 1d  ustawy o rachunkowości  są również wyżej wymienione jednostki, które:

1)      za poprzedni rok obrotowy sporządziły sprawozdanie finansowe  z zastosowaniem uproszczeń dla jednostek małych,

oraz

2)      w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe, albo w roku poprzedzającym ten rok obrotowy  przekroczyły dwie z następujących wielkości:

a) 17.000.000 zł - w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,

b) 34.000.000 zł - w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,

c) 50 osób - w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty,

Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym dla jednostek małych

Kompletne, najbardziej rozbudowane sprawozdanie finansowe dla  jednostek gospodarczych, tzw. dużych  jest określone w załączniku   nr 1 ustawy o rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe dla małych  jednostek gospodarczych jest określone w załączniku   nr 5 ustawy o rachunkowości.

Stopień szczegółowości w prezentowaniu  informacji w poszczególnych pozycjach  sprawozdania finansowego dla małych jednostek  jest mniejszy w stosunku do danych zamieszczonych w sprawozdaniu dla tzw. dużych podmiotów gospodarczych, załącznik nr 1 ustawy o rachunkowości.

Więcej na ten temat w naszych kolejnych wpisach oraz na Certyfikowanym kursie głównego księgowego.

 

Autor: Bożena Jakóbczyk -  wykładowca na kursach i szkoleniach organizowanych przez CEDOZ.