Jednolity Plik Kontrolny - nowe obowiązki małych i średnich firm - pierwsze JPK trafią do MF 25 lutego 2017 r.

Jednolity Plik Kontrolny został wprowadzony art.193 a & 1 ordynacji podatkowej i obowiązuje od 1 lipca 2016r wobec dużych jednostek gospodarczych, natomiast od 1 stycznia 2017r  mają obowiązek stosować go jednostki średnie i małe.

Ministerstwo Finansów  zakłada, że będzie to jeden ze sposobów uszczelnienia polskiego systemu podatkowego.

J.P.K. – to księgi i dokumenty księgowe prowadzone za pomocą programów komputerowych w odpowiednim formacie przekazywane na żądanie organu podatkowego. Do momentu kiedy Urząd Skarbowy nie poprosi, podatnik powinien te dane generować i przechowywać.

Cel wprowadzenia JPK :

 • Umożliwienie podatnikom przekazywania informacji organom podatkowym w formie elektronicznej
 • Skrócenie czasu kontroli podatkowej, oraz poprawa jej  wyników. System ten pozwoli urzędnikom skarbowym na szybkie zlokalizowanie tzw. „pustych faktur” i ułatwi im pracę
 • Obniżenie kosztów kontroli
 • W niebudzących wątpliwości przypadkach pozwoli urzędnikom odstąpić od kontroli.

 

Korzyści z wprowadzenia JPK:

 • Odejście od papierowych wydruków
 • Dostęp do danych w formacie umożliwiającym szybką analizę
 • Automatyczne wersje w programie pozwalają dostosować dane do kolejnych zmian
 • Ułatwienia dla audytorów zewnętrznych i wewnętrznych
 • Szybsze kontrole jednostek gospodarczych

 

Struktura JPK

Jak wynika z art.193a & 2 Ordynacji podatkowej JPK  składa się z siedmiu struktur.

 1. Księgi rachunkowe - JPK _KR
 2. Wyciągi Bankowe -  JPK _ WB
 3. Magazyn - JPK _ MAG
 4. Ewidencja zakupu i sprzedaży - JPK _ VAT
 5. Faktura VAT - JPK _ FA
 6. Podatkowa księga przychodów i rozchodów - JPK _ KPiR
 7. Ewidencja przychodów – ryczałt - JPK _ EWP

 

Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie kolejnych struktur np. dla paragonów fiskalnych.

Struktura JPK_ FA jest najobszerniejsza i dotyczy na chwilę obecną ponad 80 danych.

Każda z siedmiu struktur składa się z 3 sekcji.

 1. Sekcja nagłówkowa: informacje identyfikujące dany podmiot z powiązanymi w JPK – dane określające zakres informacji
 2. Sekcja merytoryczna: informacje dotyczące zdarzeń gospodarczych w zależności od struktury, której JPK dotyczy
 3. Sekcja kontrolna : zawiera sumy kontrolne pozwalające sprawdzić czy wszystkie informacje zostały prawidłowo odczytane to znaczy ilość raportów wierszy, sumy raportowanych kwot.

 

Ważne:

Jedyną strukturą obowiązkowo przekazywaną co miesiąc do Ministerstwa Finansów jest obecnie JPK_VAT.  Pozostałe wygenerowane struktury jednostki muszą przechowywać u siebie i przesłać do Urzędu Skarbowego na jego prośbę.

Dane w formie JPK mogą być przesyłane za pomocą strony:

                      https:// e-dokumenty.mf.gov.pl/index.html.

Ministerstwo Finansów udostępnia aplikacje  KLIENT JPK która pozwala na:

 • Potwierdzenie danych wejściowych z arkusza kalkulacyjnego
 • generowanie plików w oparciu o zgromadzone informacje w pliku CSV
 • Utworzenie pliku JPK _ VAT i wysyłanie go do Ministerstwa Finansów

 

JPK do Urzędów Skarbowych mogą być przesyłane drogą elektroniczną, lub za pomocą informatycznych źródeł jak płyta DVD, pendrive itp., muszą jednak być:

 • oznakowane żeby jednoznacznie zidentyfikować podmiot
 • przystosowane do przenoszenia pomiędzy powszechnie dostępnymi urządzeniami odczytującymi
 • dostosowane do przechowywania w temperaturach 18 – 22 C i wilgotności względnej 40-50%

 

Powyższe dane wynikają z Rozporządzenia Ministra Finansów z 24.06.2016r. w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznych ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych na których te księgi mogą być zapisywane i przekazywane.

Ważne:

W obowiązkowym brzmieniu przepisy nie regulują kwestii szyfrowania danych przekazywanych do US. Dane przekazywane wewnętrznie objęte są tzw. tajemnicą skarbową.

Pierwsze JPK_FA za styczeń 2017 r. średnie i małe jednostki zobligowane są przesłać do Ministerstwa Finansów do 25 lutego 2017r.

Więcej na ten temat dowiesz się na "Certyfikowanym kursie księgowości".

Opracowanie: Zofia Jasak-Żółcik (wykładowca na kursach księgowości organizowanych przez CEDOZ)