Podatek Vat - zmiany w 2017 r.


Zmiany w podatku Vat zachodzą co roku. W roku 2017 są one znaczące i mają na celu uszczelnieniu luki w Vat, aby zapobiegać wyłudzeniom w zakresie tego podatku. Zmiany można podzielić na trzy grupy:

 • zmiany o charakterze technicznym - pozwalają na większy zakres kontroli organów skarbowych, np. wprowadzenie obowiązku składania deklaracji Vat-7 w formie elektronicznej, co jednocześnie oznacza zmniejszenie możliwości rozliczeń kwartalnych
 • zmiany o charakterze merytorycznym - modyfikujące warunki uzyskania przyspieszonego zwrotu VAT, oraz odpowiedzialności solidarnej
 • trzecia grupa to zmiany sankcyjno-dyscyplinujące, oraz nowe zasady rejestracji i wyrejestrowania podatników VAT czynnych.

 A.   Status podatnika VAT

Organ podatkowy od1.01.2017r przed zarejestrowaniem podatnika  czynnego lub zwolnionego weryfikuje dane zawarte w zgłoszeniu rejestracyjnym VAT-R. Przewidziane  są przypadki niezarejestrowania podmiotu jako podatnika Vat bez konieczności powiadamiania o tym podatnika.

 Przesłanki niezarejestrowania: 

 • dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym są niezgodne z prawdą
 • podmiot ten nie istnieje
 • mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z podatnikiem
 • podmiot ten nie stawia się na wezwanie naczelnika urzędu skarbowego

Status podatnika Vat nie uzyska podmiot który w zgłoszeniu rejestracyjnym poda dane niezgodne, lub podczas weryfikacji danych /np. telefoniczne próby kontaktu/ okaże się że przedmiot nie istnieje.

Nowelizacja ustawy z dnia 1 grudnia 2016r - o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016r. poz. 2024) wprowadza również  solidarną odpowiedzialność pełnomocnika zarejestrowanego podatnika za zaległości tego podatnika powstałe z tytułu prowadzonej działalności. Odpowiedzialność ta nie może przekroczyć kwoty 500 000 zł. Ma to zastosowanie w przypadku złożenia wniosku rejestracyjnego podmiotu jako podatnika VAT czynnego przez tegoż pełnomocnika. Regulacje te nie będą miały zastosowania w przypadku gdy zaległości podatkowe powstaną na skutek błędu rachunkowego, bądź też oczywistej pomyłki (art. 96 ust. 4c ustawy o VAT).

Przesłanki wykreślenia podatnika VAT z rejestru bez konieczności powiadomienia

 • podatnik nie istnieje
 • mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z podatnikiem albo jego pełnomocnikiem
 • dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym są niezgodne z prawdą
 • podatnik lub jego pełnomocnik nie stawia się na wezwanie organu podatkowego lub kontroli skarbowej

wykreślenie może nastąpić również wtedy gdy podatnik:

 • zawiesił wykonywanie działalności na 6 miesięcy lub dłużej
 • przez 6 kolejnych miesięcy lub dwa kwartały składał deklaracje VAT-7 w których nie wykazywał sprzedaży, oraz nabycia towarów lub usług z kwotami podatku
 • wystawiał faktury, lub faktury korygujące za czynności nieistniejące
 • prowadząc działalność gospodarczą wiedział, że dostawcy lub nabywcy towarów działają w celu odniesienia korzyści materialnych w wyniku nierzetelnego rozliczenia podatku

Podatnik nie zostanie skreślony z rejestru, bądź organ podatkowy przywróci im status podatnika VAT bez konieczności składania zgłoszenia rejestracyjnego wtedy gdy:

 • mimo nieskładania deklaracji podatkowych przez okres sześciu miesięcy, podatnik udowodni że prowadził działalność gospodarczą, oraz złoży niezwłocznie brakujące deklaracje
 • niewykazanie sprzedaży lub nabycia towarów wynika ze specyfikacji działalności gospodarczej
 • wystawienie faktury, lub faktury korygującej dokumentujące czynności które nie zostały wykonane są wynikiem pomyłki, lub nastąpiło bez wiedzy podatnika

Należy pamiętać: że ustawa o VAT nie przewiduje możliwości przywrócenia statusu podatnika Vat w przypadku jego wykreślenia z uwagi na brak należytej staranności.

Wykreślenie  podmiotu jako podatnika Vat UE - nastąpi wtedy gdy przez okres 3 kolejnych miesięcy nie składał informacji podsumowujących o których mowa w artykule 100 ustawy VAT pomimo istnienia takiego obowiązku.

B.   Podwyższenie limitu sprzedaży dla zastosowania zwolnienia podmiotowego

Od 1 stycznia  2017r podwyższony został limit zwolnienia podmiotowego dla drobnych przedsiębiorców do 200 000 zł. Podatnicy którzy rozpoczną działalność w tym roku limit ten jest proporcjonalny do czasu prowadzonej działalności.

Należy pamiętać że dostawa przekraczająca kwotę limitu jest w całości objęta podatkieVAT.

Z podwyższonego limitu mogą skorzystać niektórzy podatnicy u których wartość  sprzedaży przekroczyła 150 000 zł i nie przekroczyła 200 000 zł. (art.18 ust.1 ustawy nowelizującej z 1.12.2016r)

Przykład

W październiku 2016 r. wartość sprzedaży u podatnika korzystającego ze zwolnienia podmiotowego przekroczyła 150 000 zł. zatem utracił on prawo do tego zwolnienia. Do końca grudnia 2016 r. wartość sprzedaży u tego podatnika wyniosła 188 460. W roku 2017 podatnik ten mógł wybrać korzystanie ze zwolnienia, albo bycie podatnikiem Vat - czynnym.

 

Więcej na ten temat dowiesz się na "Warsztatach z rachunkowości zaawansowanej".

Opracowanie: Zofia Jasak-Żółcik (wykładowca na kursach księgowości organizowanych przez CEDOZ)