Podatek VAT - zmiany w 2017r. (część II)


C.  Zmiany w przepisach o deklaracjach VAT

 Od 1 stycznia 2017r. dokonanych zostało wiele zmian w przepisach o składaniu deklaracji VAT. Większość dotyczy ograniczenie możliwości składania deklaracji kwartalnych:

 • Zlikwidowana została możliwość kwartalnego rozliczania się podatników innych niż mali podatnicy ( uchylone zostały przepisy art. 103 ust. 2a-2g ustawy o VAT), zatem ostatnią deklarację VAT - 7D złożyli do 25 stycznia za IV kwartał 2016r, za styczeń natomiast złożyli już do 25 lutego deklarację VAT-7
 • Od roku 2017 mały podatnik rejestrujący się jako podatnik VAT czynny który stosują metodę kasową musi przez okres 12 miesięcy rozliczać się z VAT  miesięcznie. Dopiero od piątego kwartału będzie mógł rozliczyć się kwartalnie jeśli tak wybierze (art. 99 ust.3a pkt.1 ustawy o VAT)

Przykład:

W dniu 24 kwietnia 2017r podatnik rozpoczynający działalność gospodarczą (stosujący metodę kasową), zostanie zarejestrowany jako czynny podatnik VAT, będzie mógł wybrać składanie deklaracji kwartalnych dopiero od III kwartału 2018 roku.

Należy podkreślić że z dniem 1 stycznia 2017r. został dodany art.99 ust.11b ustawy VAT określający obowiązek składania większości deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Obowiązek ten dotyczy podatników średnich i małych ( duże podmioty składały już w tej formie od lipca 2016r.) Pozostali podatnicy będą obowiązani składać deklaracje VAT elektronicznie /JPK/ od stycznia 2018r.

D. Zmiany w przepisach o informacjach podsumowujących

 • Z początkiem 2017 roku informacje podsumowujące VAT-UE (informacje o dokonanych transakcjach wewnątrzwspólnotowych) oraz informacje podsumowujące VAT-27 (informacje podsumowujące w obrocie krajowym) muszą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 • W znowelizowanej ustawie VAT uchylony został przepis (art.100 ust.4-7 ustawy o VAT), tym samym z Nowym Rokiem zlikwidowana została możliwość składania informacji podsumowujących VAT-UE za okresy kwartalne. Zatem od 1 stycznia 2017r informacje podsumowujące VAT-UE i VAT-27 składane są wyłącznie za okresy miesięczne.

Przykład:

Mały podatnik rozlicza VAT metodą kasową i składa kwartalne deklaracje VAT-7 K. Do końca 2016r składał również kwartalne informacje podsumowujące VAT-27. Obecnie jest zobowiązany składać deklaracje podsumowujące VAT-27 wyłącznie za okresy miesięczne. (pierwszą za   styczeń 2017r.)

 • Obecnie wszyscy podatnicy składają w jednym terminie deklaracje podsumowujące zarówno VAT-UE jak i VAT -27 do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu za który są składane. 

E. Odwrotne obciążenie dla podwykonawców robót budowlanych

Do końca 2016r. mechanizm odwrotnego obciążenia w transakcjach krajowych objęte były przede wszystkim towary (załącznik nr 11 do ustawy VAT). Spośród usług - mechanizmem tym objęte były wyłącznie usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych (art.17 ust.1 pkt.8 ustawy).

Na skutek nowelizacji powyższego artykułu mechanizmem odwrotnego obciążenia od początku 2017 roku objęte zostały świadczone przez podwykonawców usługi stanowiące roboty budowlane. Z tym że ma to zastosowanie gdy łącznie zostaną spełnione cztery warunki:

 • świadczona usługa jest wymieniona w poz.2-48 nowo dodanego załącznika Nr 14 do ustawy VAT. W pozycjach tych wymienione są wszystkie usługi klasyfikowane jako roboty budowlane ( w grupowaniach 41-43 PKWiU z 2008r.)
 • świadczącym usługę jest podatnik wykonującym samodzielnie działalność gospodarczą w rozumieniu VAT u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku w ramach zwolnienia podmiotowego (art.113 ust.1 i 9 ustawy o VAT)

Przykład:

Czynny podatnik VAT otrzymał zlecenie remontu lokalu biurowego. Przy wykonywaniu tego remontu skorzystał częściowo z usług podwykonawcy, który korzysta ze zwolnienia podmiotowego. Korzystając z usługi od tego

podwykonawcy, główny wykonawca nie jest zobowiązany do rozliczenia podatku VAT w ramach odwrotnego obciążenia.

 • usługobiorcą jest podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny (art.15 ustawy VAT)

Przykład:

Podatnik korzystający ze zwolnienia podmiotowego, otrzymał zlecenie wykonania prac hydraulicznych. Część prac wynikających ze zlecenia przekazał podwykonawcy zarejestrowanemu jako podatnik VAT czynny. Mechanizm odwrotnego obciążenia w tym przypadku nie występuje. Podwykonawca rozliczy VAT na zasadach ogólnych

 • usługodawca świadczy usługę jako podwykonawca ( art.17 ust.1h ustawy o VAT). W przypadkach gdy usługodawca nie działa w charakterze podwykonawcy mechanizm odwrotnego obciążenia nie ma zastosowania, wtedy usługodawca rozlicza VAT na zasadach ogólnych.

Obowiązki podatników związane z mechanizmem odwrotnego     obciążenia w budownictwie

obciążają zarówno podatników nabywających usługi stanowiące roboty budowlane jak i podatników świadczących takie usługi.

Świadczący usługi dla których podatnikiem jest nabywca (art.106e ust.1 pkt. 18 ustawy o VAT) - obowiązki

 1. udokumentowanie świadczonej usługi fakturą bez danych dotyczących stawki i  kwoty podatku VAT, faktura musi dodatkowo zawierać wyrazy „odwrotne obciążenie” (art.106e ust.1 pkt 18 ustawy VAT)
 2. obowiązek uwzględnienia świadczonej usługi w prowadzonej ewidencji VAT najlepiej w specjalnie utworzonym rejestrze usług, dla których podatnikiem jest nabywca
 3. obowiązek uwzględnienia świadczonej usługi w deklaracji VAT-7/VAT-7K
 4. obowiązek uwzględnienia świadczonej usługi w informacji podsumowującej VAT-27 składanej za miesiąc powstania obowiązku podatkowego (art. 101a ust.1 ustawy VAT)

Nabywający usługi stanowiący roboty budowlane, dla których podatnikiem jest nabywca (art.17 ust.1pkt 8 ustawy VAT) - obowiązki

 1.  obowiązek wykazywania tych usług w prowadzonej ewidencji VAT - najlepiej w specjalnie w tym celu wyodrębnionym rejestrze nabywanych usług, dla których są oni podatnikami, z podatkiem VAT obliczonym według stawki właściwej dla tych usług - 8% lub 23%
 2.  nabyte usługi podatnicy obowiązani są wykazać razem z obliczonym   podatkiem VAT  w deklaracjach VAT-7/VAT - 7K. Nie są jednak zobowiązani do wykazywania tych usług w informacjach podsumowujących VAT-27.

Wymienionym obowiązkom towarzyszy prawo do odliczenia podatku. Kwoty podatku należnego z tytułu świadczenia tych usług dla których podatnikiem jest nabywca, stanowią bowiem kwoty podatku naliczonego podlegającego odliczeniu na zasadach ogólnych (art.86 ust.2 pkt.4a)

Przykład:

Czynny podatnik VAT X będący głównym wykonawcą remontu lokalu użytkowego nabył od podwykonawcy Y (będącego podatnikiem VAT czynnym) robotę malarską. Ponieważ nabyta robota malarska została przez podatnika X wykorzystana do wykonania opodatkowanej usługi remontu lokalu użytkowego, podatnikowi temu przysługuje prawo do odliczenia całej kwoty podatku należnego, który naliczy i wykaże w deklaracji VAT-7 jako nabywca tej usługi.

 

Więcej na ten temat dowiesz się na "Warsztatach z rachunkowości zaawansowanej".

Opracowanie: Zofia Jasak-Żółcik (wykładowca na kursach księgowości organizowanych przez CEDOZ)