Podatek VAT - zmiany w 2017r. (część III)


F. Rozszerzenie katalogu towarów objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia.

Katalog towarów objętych odwrotnym obciążeniem zawartych w załączniku Nr 11 do ustawy VAT został od 1 stycznia 2017r. rozszerzony o :

  1. Srebro nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku (PKWiU z 2008r. 24.41.10.0;)
  2. Złoto nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku, o próbie mniejszej niż 325 tysięcznych (PKWiU z 2008r. 24.41.20.0.)
  3. Platyna nieobrobiona plastycznie bądź w postaci półproduktu lub w postaci proszku (PKWiU z 2008r. ex 24.41.30.0)
  4. Srebro platerowane złotem nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu (PKWiU z 2008r. ex 24.41.40.0;)
  5. Złoto o próbie mniejszej niż 325 tysięcznych oraz srebro platerowane platyną nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu (PKWiU z 2008r. ex 24.41.50.0)
  6. Procesory (PKWiU z 2008r. ex 26.11.30.0;) jeżeli łączna wartość tych towarów wymienionych w poz.28-28c załącznika nr11 ustawy VAT w ramach jednolitej gospodarczo transakcji obejmującej te towary, bez kwoty podatku, przekracza kwotę 20 000zł. (art.17 ust.1c ustawy VAT)

Przykład:

Podatnik X zarejestrowany jako podatnik VAT czynny dokonał dostawy srebra nieobrobionego plastycznie ( PKWiU 24.41.10.0) Nabywcą jest podatnik Y zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. Na gruncie przepisów roku 2017 podatnikiem z tytułu tej dostawy jest nabywca - podatnik Y. ( do roku 2016 był podatnik X).

G. Zmiany w katalogu towarów wrażliwych

Od 1 stycznia 2017r dokonane zostały zmiany w katalogu towarów wrażliwych umieszczonych w załączniku Nr13 do ustawy o VAT. Jego treść jest istotna z punktu widzenia wyłączenia możliwości składania deklaracji kwartalnych przez niektórych podatników dokonujących dostaw towarów wrażliwych oraz instytucji solidarnej odpowiedzialności nabywców towarów wrażliwych za zaległości podatkowe ich dostawców.

Po pierwsze:

Do określonego tym załącznikiem katalogu towarów wrażliwych dodane zostały cztery grupy towarów

a/ olej z rzepaku - nowe brzmienie pozycji 12 załącznika nr 13

b/ folia typu stretch - poz.13a załącznika nr 13

c/ dyski twarde HDD - poz.18a załącznika nr 13

d/ dyski SSD - poz.18b i 22-24 załącznika nr13

Przykład:

Podatnik nabywa olej rzepakowy. Od 1 stycznia 2017r solidarnie z dostawcą odpowiada za jego zaległości podatkowe w podatku VAT- podstawa art. 105a ust.1 ustawy o VAT

Po drugie:

Z katalogu towarów wrażliwych zostały usunięte z dniem 1 stycznia towary które zostały objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia - które zostały wymienione w pozycjach 1 - 6 tego artykułu.

Przykład:

Podatnik dokonuje dostaw nieobrobionego srebra, ponieważ nie jest od 1 stycznia 2017 roku towarem wrażliwym - podatnikiem podatku VAT będzie nabywca ( nieobrobione srebro zostało objęte odwrotnym obciążeniem).

H. Zmiana sposobu odliczenia kwot podatku należnego

Z dniem 1 stycznia 2017r zmieniło się prawo odliczenia - jako kwot podatku naliczonego - kwot podatku należnego, które nie zostały uwzględnione we właściwej deklaracji VAT, powstaje wstecznie tylko jeżeli kwota podatku należnego zostanie uwzględniona we właściwej deklaracji VAT w ciągu trzech miesięcy od upływu miesiąca w którym w odniesieniu do nabytych towarów lub usług powstał obowiązek podatkowy art. 86 ust.10 pkt 2b, oraz ust.10b pkt3 ustawy w brzmieniu od 1.01.2017r.

W przypadku późniejszego uwzględnienia kwot podatku należnego we właściwej deklaracji VAT prawo do odliczenia podatku naliczonego w stosunku do tych kwot powstaje na bieżąco, tj. w rozliczeniu za okres do którego nie upłynął termin do złożenia deklaracji podatkowej.

Przykład:

W marcu 2016r u podatnika powstał obowiązek podatkowy z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru który wykorzystywany jest wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych. Nie uwzględnił tego nabycia przez pomyłkę w deklaracji VAT-7 za marzec. Dopiero w październiku 2016r. podatnik w drodze korekty deklaracji VAT-7 za marzec 2016r. jeżeli to uczynił nie doszło do zaległości podatkowej.

W analogicznej sytuacji w roku 2017r podatnik nie jest uprawniony do odliczenia podatku w drodze korekty deklaracji za marzec 2017r, lecz w drodze deklaracji VAT-7 za wrzesień lub październik 2017r. podatku należnego z tytułu przedmiotowego nabycia wewnątrzwspólnotowego spowodowałaby powstanie u niego zaległości podatkowej.

 I. Nowe warunki wnioskowania o skrócenie terminu zwrotu różnicy podatku do 25 dni

Na podstawie art. 87 ust.6 ustawy Vat podatnicy mogą wnioskować o zwrot różnicy podatku naliczonego nad należnym w terminie 25 dni zamiast standardowych 60 dni. Do tej pory podatnik musiał jedynie wykazać w deklaracji VAT źródła powstania podatku naliczonego.

 Od 1 stycznia 2017r wykazywany w deklaracji Vat podatek musi wynikać z faktur które zostały zapłacone w całości za pośrednictwem rachunku bankowego w banku na terenie kraju i innych faktur dokumentujące zdarzenia nie przekraczające 15 000zł , oraz dokumentów celnych, jak również importu towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, świadczenia usług dla którego podatnikiem jest nabywca.

Obowiązują dodatkowe warunki - konieczne jest również, aby:

1/ kwota podatku naliczonego lub różnicy podatku nierozliczona w poprzednich deklaracjach nie przekracza 3 000 zł.

2/ podatnik złożył w US dokumenty potwierdzające zapłatę podatku z konta firmowego zgłoszonego w formularzu CEIDG-1 lub innym dokumencie

3/ podatnik przez kolejne 12 miesięcy poprzedzający bezpośrednio dany okres rozliczeniowy był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny i składał deklaracje VAT-7 lub VAT-7K

4/wniosek o skrócenie zwrotu różnicy podatku - podatnik złożył nie później niż samą deklarację VAT za dany okres

Przykład:

W deklaracji VAT-7 za marzec 2017r podatnik X wykazał kwotę podatku naliczonego wynikającą z faktury na kwotę 22 140 zł. opłaconej gotówką. Natomiast drugi podatnik Y wykazał w deklaracji VAT-7 fakturę na kwotę 18 450 zł. którą opłacił z rachunku bankowego, którego nie wskazał w zgłoszeniu identyfikacyjnym. W obecnym stanie prawnym obaj podatnicy nie spełniają warunków do wnioskowania o skrócenie terminu zwrotu do 25 dni.

Dodatkowe zmiany w zwrocie bezpośrednim:

1/ zwrot bezpośredni może nastąpić tylko na krajowy rachunek podatnika

2/ istnieje przepis określający zakres weryfikacji zasadności zwrotu

3/ istnieje możliwość przedłużenia terminu zwrotu w przypadku zgłoszenia uzasadnionego żądania przez komendanta głównego policji, szefa CBA lub ABW lub prokuratora generalnego w związku z prowadzonym postępowaniem.

J. Wyłączenie obowiązku uzyskiwania potwierdzenia otrzymania faktur korygujących w przypadku usług dystrybucji

Z dniem 1 stycznia 2017r art.29 ust.15 pkt 3 ustawy o VAT otrzymał nowe brzmienie w którym mówi się że warunku posiadania przez podatnika potwierdzenia faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę nie stosuje się w przypadku sprzedaży: energii elektrycznej, cieplnej, chłodniczej, gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych, oraz innych usług związanych z uzdatnianiem i dostarczaniem wody, usług związanych  z odprowadzaniem i oczyszczaniem wody, ścieków, usług związanych z odpadami, śmieciami, usuwaniem śniegu oraz innych sanitarnych, dołączono usługi dystrybucji energii elektrycznej cieplnej  lub chłodniczej lub usługi dystrybucji gazu. Z powyższych wynika, że podatnicy świadczący powyższe usługi nie muszą uzyskiwać potwierdzeń otrzymania faktur korygujących.

K. Rozszerzenie zakresu przypadków gdy na fakturach umieszcza się wyrazy „metoda kasowa”

Do końca 2016r. obowiązek umieszczania na fakturach wyrazów „ metoda kasowa” istniał w przypadku faktur dokumentujących dostawy towarów lub świadczenia usług w odniesieniu do których obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty.

Od 2017r nastąpiła zmiana - obowiązek umieszczania na fakturach wyrazów „metoda kasowa” istnieje również w przypadkach gdy obowiązek podatkowy  powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty na podstawie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art.106e ust. 1 pkt 16 ustawy o VAT. - dotyczy to faktur wystawianych przez komorników w ramach świadczonych usług.

L. stosowanie stawki „O” do czynności dotyczących jednostek pływających

Z początkiem 2017r zakres stosowania stawki „O” na podstawie przepisów art.83 ust.1 pkt1-4, 12i 17 został rozszerzony o czynności dotyczących wszystkich jednostek pływających używanych do żeglugi na pełnym morzu i przewożących odpłatnie pasażerów lub używanych do celów handlowych.

Więcej na ten temat dowiesz się na "Warsztatach z rachunkowości zaawansowanej".

Opracowanie: Zofia Jasak-Żółcik (wykładowca na kursach księgowości organizowanych przez CEDOZ)