Podatek VAT - zmiany w 2017r. (część IV)


M. Nowe brzmienie przepisu określającego wymaganą treść ewidencji VAT

Ustawodawca w artykule 109 ust. 3 określił jaką treść musi zawierać ewidencja VAT, z dniem 1 stycznia 2017r otrzymał on nowe brzmienie z którego wynika jakie dane niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej oraz informacji podsumowującej, którymi są w szczególności:

1. dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania

2. dane do określenia wysokości kwoty podatku należnego oraz korekt podatku należnego

3. dane niezbędne do określenia podatku naliczonego obniżającej kwotę podatku należnego, oraz korekt podatku naliczonego

4. dane niezbędne do określenia kwoty podatku podlegające wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu

5. inne dane służące identyfikacji poszczególnych transakcji, w tym numer, za pomocą którego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej / NIP/

Nowością jest ostatni punkt - do końca 2016r. wymóg wykazywania numeru identyfikacyjnego  nie był konieczny, chociaż znaczna część podatników wykazywała te dane w ewidencji VAT. Obecnie jest on niezbędny.

N. Wprowadzenie sankcji w postaci dodatkowego zobowiązania podatkowego

Z 1 stycznia 2017r. dodane zostały art.112b i 112c ustawy o VAT, które zawierają przepisy uprawniające organy podatkowe do ustalenia podatnikom dodatkowych zobowiązań podatkowych /jest to zgodne z przepisami unijnymi/. Mogą one mieć zastosowanie w pięciu przypadkach:

 1. w złożonej deklaracji podatnik wykazał zobowiązanie podatkowe niższe od kwoty należnej
 2. w złożonej deklaracji podatkowej podatnik wykazał kwotę zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego wyższą od kwoty należnej
 3. w złożonej deklaracji podatnik wykazał kwotę różnicy podatku do obniżenia podatku należnego za następne okresy wyższą od kwoty należnej
 4. w złożonej deklaracji podatkowej podatnik wykazał kwotę zwrotu różnicy podatku, do obniżenia kwoty podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe, zamiast wykazania kwoty zobowiązania podatkowego podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego
 5. podatnik nie złożył deklaracji podatkowej oraz nie wpłacił kwoty zobowiązania podatkowego

Przykład:

W tracie kontroli celno- skarbowej (od marca 2017r) organ podatkowy stwierdził że podatnik za kwiecień 2017r kwotę zobowiązania podatkowego w wysokości 12 620 zł. zamiast 15 862 zł. Organ podatkowy będzie w tej sytuacji co do zasady, uprawniony do ustalenia podatnikowi dodatkowego zobowiązania podatkowego.

Wyłączenie ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego może nastąpić gdy:

 • podatnicy wycofają się z popełnionych błędów zanim wszczęta zastanie kontrola celno-skarbowa i
 1. złożą odpowiednią deklarację VAT albo- złożą deklarację VAT z wykazanymi kwotami podatku, oraz
 2. wpłacą na rachunek urzędu skarbowego kwotę wynikającą ze złożenia deklaracji podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę
 • nieprawidłowości powstałe na skutek niektórych pomyłek podatników tj. na skutek
 1. popełnionych w deklaracji błędów rachunkowych
 2. popełnieniu w deklaracji oczywistych pomyłek
 3. pomyłek w zakresie ujęcia podatku należnego i naliczonego we właściwym okresie rozliczeniowym - jeżeli zostały poprawione przed wszczęciem kontroli

Dodatkowe zobowiązanie podatkowe co do zasady ustalane jest na wysokości 30% kwoty zaniżenia zobowiązania podatkowego albo kwoty zawyżenia zwrotu różnicy podatku naliczonego lub różnicy podatku do obniżenia podatku należnego za dalsze okresy rozliczeniowe.

Może zaistnieć sytuacja że zobowiązanie dodatkowe wyniesie 20% kwoty zaniżenia. Tak może być w sytuacji kiedy podatnik złożył korektę deklaracji uwzględniającą wszystkie nieprawidłowości i wpłacił kwotę zobowiązania podatkowego, lub zwrócił nienależną kwotę zwrotu, lub złożył deklarację podatkową i wpłacił kwotę zobowiązania podatkowego.

Niekiedy dodatkowe zobowiązanie podatkowe częściowo lub w całości ustalane jest w wysokości według podwyższonej stawki - 100% występuje wtedy, jeżeli kwoty nieprawidłowości wynikają z faktur które:

 1. zostały wystawione przez podmiot nieistniejący
 2. stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane
 3. podają kwoty niezgodne z rzeczywistością- w całości lub w części
 4. potwierdzają czynności , do których mają zastosowanie przepisy artykułu 58 i artykułu 83 kodeksu cywilnego

Przykład:

W trakcie kontroli podatkowej za luty 2017r podatnik wykazał kwotę podatku wyższą od należnej o 6248 zł. w tym kwota 1476 zł. wynikała z faktur wystawionych przez podmiot nieistniejący. Zatem kwota dodatkowego zobowiązania podatkowego wyniesie:

A. 6248 - 1476 = 4772 x 30% = 1431,60 po zaokrągleniu 1432 + 1476 = 2908 zł. jeżeli pozostałe zobowiązanie dodatkowe zostanie ustalone wg stawki 30%.

B. 6248 - 1476 = 4772 x 20% = 954,40 po zaokrągleniu  954 zł.
+ 1 476 zł. = 2430 zł. jeżeli pozostałe zobowiązanie zostanie ustalone wg stawki 20% .              

Dodatkowe zobowiązanie podatkowe ustalane jest w formie decyzji, o ile ta zostanie doręczona przed upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Termin płatności dodatkowego zobowiązania podatkowego wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji ustalającej wysokość tego zobowiązania. /art.47 par.1 ordynacji podatkowej/

Więcej na ten temat dowiesz się na "Warsztatach z rachunkowości zaawansowanej".

Opracowanie: Zofia Jasak-Żółcik (wykładowca na kursach księgowości organizowanych przez CEDOZ)