Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) cz. I

Nowy rok to również nowe obowiązki i regulacje podatkowe. Najważniejsze zmiany wprowadzone w roku 2018 w ustawie o PIT polegają na:

  • Podwyższeniu dotychczasowej wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych limitu 3 500 zł.  do 10 000 zł

 Przykład

W styczniu 2018r.osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zakupiła kserokopiarkę za kwotę 7 500zł +1725 zł VAT i przyjęła ją do użytkowania- będąc płatnikiem Vat ma prawo zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów w styczniu kwotę 7500zł. ( lun w miesiącu następnym) jak również ma prawo amortyzować ją na zasadach ogólnych

Zatem podatnicy mogą bezwarunkowo jednorazowo amortyzować środki trwałe i WNiP nie przekraczające kwoty 10 000 zł. (art. 22d, 22f ustawy o PIT)

  • Wprowadzeniu minimalnego podatku dla podatników posiadających środki trwałe w postaci nieruchomości komercyjnych.

Dla tych podatników ustalona będzie dodatkowa podstawa opodatkowania od budynków handlowo- usługowych od wartości początkowej przekraczającej 10 000 000 zł. sklasyfikowanych w KŚT  jako: centra handlowe, domy towarowe samodzielne sklepy i butiki, oraz budynki biurowe.

Podstawą opodatkowania minimalnym podatkiem dochodowym od wskazanych budynków, będzie nadwyżka ich wartości początkowej ponad kwotę 10 000 000 zł. ( art.30g ust.1) od tak ustalonej podstawy opodatkowania pobierany będzie miesięcznie podatek w wysokości 0,035%. Obliczony podatek podatnicy będą wpłacać na rachunek US do 20 dnia następnego miesiąca.

Przykład

Podatnik prowadzący działalność gospodarczą jest właścicielem domu towarowego o wartości początkowej 15 600 000. Podatnik wynajmuje powierzchnie domu towarowego. Podatnik zapłaci za styczeń 2018r. kwotę.

15 600 000zł - 10 000 000zł. = 5 600 000 x 0, 035% = 1960 zł.

O kwotę tego podatku podatnik będzie uprawniony do obniżenia podatku dochodowego z prowadzonej działalności gospodarczej.

Przy założeniu że podatnik z przykładu 2 z działalności gospodarczej winien zapłacić kwotę 4 286zł. to zapłaci kwotę

4286 zł - 1960 zł = 2 326 zł.

Również o kwotę tego podatku podatnicy mogą zmniejszyć podatek w rozliczeniu rocznym PIT (art.30g ust.11 ustawy o PIT)

 

Więcej na ten temat dowiesz się na "Warsztatach z rachunkowości zaawansowanej".

Opracowanie: Zofia Jasak-Żółcik (wykładowca na kursach księgowości organizowanych przez CEDOZ)