Termin inwentaryzacji – wymagania ustawowe.

 

Zgodnie z art.26  ustawy o rachunkowości jednostki mają obowiązek na ostatni dzień każdego roku obrotowego przeprowadzić inwentaryzację :

1. aktywów pieniężnych (z wyjątkiem zgromadzonych na rachunkach bankowych), papierów wartościowych w postaci materialnej, rzeczowych składników aktywów obrotowych, środków trwałych oraz nieruchomości zaliczanych do inwestycji, z zastrzeżeniem pkt.3, a także maszyn i urządzeń wchodzących w skład środków trwałych w budowie drogą  spisu ich ilości  z natury, wycena tych ilości, porównanie wartości z danymi ksiąg rachunkowych oraz wyjaśnienia i rozliczenia ewentualnych różnic

2. aktywów finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych lub przechowywanych przez inne jednostki, w tym papierów wartościowych w formie zdematerializowanej, należności, w tym udzielonych pożyczek, z zastrzeżeniem pkt 3, oraz powierzonych kontrahentom własnych składników aktywów  droga otrzymania od banków i uzyskania od kontrahentów potwierdzeń prawidłowości wykazanego w księgach rachunkowych  jednostki stanu tych aktywów oraz wyjaśnienia i rozliczenia ewentualnych różnic

3. środków trwałych ,do których dostęp jest znacznie utrudniony , gruntów oraz praw zakwalifikowanych do nieruchomości, należności spornych i wątpliwych, należności i zobowiązań wobec osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych, z tytułów publicznoprawnych, a także aktywów i pasywów  niewymienionych w pkt 1 i 2 jeżeli przeprowadzenie ich spisu z natury lub uzgodnienie z przyczyn  uzasadnionych nie było możliwe drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości tych składników

4. inwentaryzacją drogą spisu z natury obejmuje się również znajdujące się w jednostce składniki aktywów będące własnością innych jednostek, powierzone jej do sprzedaży, przechowania, przetwarzania lub używania, powiadamiając te jednostki o wynikach spisu. Obowiązek ten nie dotyczy jednostek świadczących usługi pocztowe, transportowe, spedycyjne i składowania.

5.inwentaryzację przeprowadza się również na dzień zakończenia działalności przez jednostkę oraz na dzień poprzedzający postawienie jej w stan likwidacji lub ogłoszenia upadłości.

Polecamy: Zintegrowany kurs na samodzielnego księgowego (od podstaw do specjalisty)

Autor: Hanna Ludwiniak - wykładowca na kursach organizowanych przez Akademię Prawa Pracy i Rachunkowości CEDOZ