Czas na inwentaryzację.

Firmy przeprowadzają na ostatni dzień każdego roku obrotowego inwentaryzację co wynika z art .26.1 ustawy o rachunkowości:

1.Termin i częstotliwość inwentaryzacji uważa się za dotrzymane jeżeli inwentaryzacje:

- składników aktywów jeżeli rozpoczęto nie wcześniej niż 3 miesiące przed końcem roku obrotowego, a zakończono do 15 dnia następnego roku

- zapasów materiałów, towarów, produktów gotowych, półfabrykatów znajdujących się w strzeżonych składowiskach i objętych ewidencja ilościowo-wartościową

>> przeprowadzono raz w ciągu 2 lat

- nieruchomości zaliczanych do środków trwałych oraz inwestycji, jak też znajdujących się na terenie strzeżonym innych środków trwałych oraz maszyn i urządzeń wchodzących w skład środków trwałych w budowie

>> przeprowadzono raz w ciągu 4 lat

- zapasów towarów i materiałów objętych ewidencja wartościową w punktach obrotu detalicznego jednostki

>> przeprowadzono 1 raz w roku

2. Inwentaryzacje przeprowadza się również na dzień zakończenia działalności prze jednostkę oraz na dzień poprzedzający postawienie jej w stan likwidacji lub ogłoszenie upadłości

3. Przeprowadzenie i wyniki inwentaryzacji należy odpowiednio udokumentować i powiązać z zapisami ksiąg rachunkowych co przewiduje art.27 ustawy o rachunkowości

4. Ujawnione w toku inwentaryzacji różnice miedzy stanem rzeczywistym a stanem wynikającym z ksiąg rachunkowych należy wyjaśnić i rozliczyć w księgach rachunkowych tego roku obrotowego, na który przypadał termin inwentaryzacji

5. Inwentaryzacja droga spisu z natury obejmuje się również znajdujące się w jednostce składniki aktywów, będące własnością innych jednostek, powierzone jej do sprzedaży, przechowania, przetwarzania lub używania. Powiadamiając te jednostki o wyniku spisu. Obowiązek ten nie dotyczy jednostek świadczących usługi pocztowe, transportowe, spedycyjne i składowania

6. Można odstąpić od przeprowadzenia inwentaryzacji w następujących sytuacjach:

- w przypadku ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu zgodnie z art.12 ust.3 pkt 3

- w przypadku połączenia lub podziału jednostki z wyjątkiem spółek kapitałowych, jeżeli strony w drodze umowy pisemnej odstąpią od przeprowadzania inwentaryzacji

- w przypadku zawieszenia działalności, jeżeli zgodnie z art.12 ust.3b można nie zamykać ksiąg rachunkowych za rok obrotowy, w którym działalność jednostki przez cały czas pozostawała zawieszona.

 

Polecamy: Zintegrowany kurs na samodzielnego księgowego (od podstaw do specjalisty)

Autor: Hanna Ludwiniak - wykładowca na kursach organizowanych przez Akademię Prawa Pracy i Rachunkowości CEDOZ