Zmiany w ustawie o rachunkowości w 2019 roku.

Nowelizacje do ustawy o rachunkowości wprowadzono ustawą z dnia 9.11.2018 roku: O zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym w 2019 roku, Dz.U. 2244 z 2018 roku,

Dla jednostek małychzmieniono progi wartościowe, które umożliwiają stosowanie uproszczeń przy sporządzaniu sprawozdań finansowych.

Progi wartościowe (art. 3 ust. 1c pkt 1 ustawy o rachunkowości) wynoszą obecnie:

a)      25 500 000 zł (było 17 000 000 zł)

– w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,

b)      51 000 000 zł (było 34 000 000 zł)

– w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy

Nie uległ zmianie próg określający przeciętne zatrudnienie - czyli wciąż jest to 50 osób  średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty.

Zmiana ta pozwoli większej ilości podmiotów:

  • zostać zaliczonych do tzw. małych jednostek gospodarczych,
  • stosować uproszczenia przy sporządzaniu sprawozdań finansowych, czyli wypełniać wzory sprawozdań wg załącznika nr 5 ustawy o rachunkowości.

Bieżący stan artykułu:  3 ust.1c pkt 1 ustawy o rachunkowości:

1c. Jednostkami małymi w rozumieniu ustawy są:

1) spółki, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, inne osoby prawne, jednostki, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, oraz oddziały przedsiębiorców zagranicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli jednostki te w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy, a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób określony ustawą – w roku obrotowym, w którym rozpoczęły działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób określony ustawą, nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:

a) 25 500 000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,

b) 51 000 000 zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,

c) 50 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty.

Polecamy: Zintegrowany kurs na samodzielnego księgowego (od podstaw do specjalisty)

Autor: Bożena Jakóbczyk - wykładowca na kursach organizowanych przez Akademię Prawa Pracy i Rachunkowości CEDOZ