Zmiany w ustawie o rachunkowości w 2019 roku. cz. II.

Nowe regulacje weszły w życie od 1 stycznia 2019 roku.

Nowelizacje do ustawy o rachunkowości (UoR) wprowadzono ustawą z dnia 9.11.2018 roku: O zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym w 2019 roku, Dz.U. 2244 z 2018 roku,

Dla jednostek mikro progi wartościowe, ustalone w ustawie o rachunkowości (art.3 ust.1a pkt 1)  nie uległy zmianie.

Wyjątek stanowi grupa jednostek, które są opisane w ustawie o rachunkowości art.3 ust.1a pkt 2a czyli:  osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz przedsiębiorstwa w spadku działające zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Nowelizacja ustawy, dla tej grupy jednostek podniosła próg wartościowy z 2 mln euro do 3 mln euro.

 Zmiana przepisu spowoduje, że większa grupa jednostek gospodarczych:

  • będzie mogła być zaliczona do jednostek mikro,
  • korzystać z uproszczeń przy sporządzaniu sprawozdań finansowych, czyli wypełniać wzory sprawozdań wg załącznika nr 4 ustawy o rachunkowości.

 Aktualny stan przepisu art.3 ust.1a pkt 2a ustawy o rachunkowości:

Do grupy jednostek mikro ustawodawca dołączył jednostki określone w art.3 ust.1a pkt 2a:

2a) osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz przedsiębiorstwa w spadku działające zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, jeżeli przychody netto tych jednostek ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych wyniosły równowartość w walucie polskiej nie mniej niż 2 000 000 euro i nie więcej niż 3 000 000 euro za poprzedni rok obrotowy, a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób określony ustawą – w roku obrotowym, w którym rozpoczęły działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób określony ustawą.

Polecamy: Zintegrowany kurs na samodzielnego księgowego (od podstaw do specjalisty)

Autor: Bożena Jakóbczyk - wykładowca na kursach organizowanych przez Akademię Prawa Pracy i Rachunkowości CEDOZ