Zmiany w ustawie o rachunkowości w 2019 roku. cz. III.

Nowe regulacje weszły w życie od 1 stycznia 2019 roku.

Nowelizacje do ustawy o rachunkowości (UoR) wprowadzono ustawą z dnia 9.11.2018 roku: O zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym w 2019 roku, Dz.U. 2244 z 2018 roku.

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą w danym roku podatkowym, mają obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych (pełna księgowość), jeżeli przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wynosiły co najmniejrównowartość w walucie polskiej  2 mln euro. (art.2 ust.1 pkt 2 UoR)

Zmiany przepisów w 2019 roku dotyczą tych podatników, których przychody z prowadzonej działalności gospodarczej w poprzednim roku podatkowym były niższe niż 2 mln euro, a którzy jednak zdecydowali, że będą prowadzić księgi rachunkowe.

Nowelizacja zmieniła artykuł 24a ust.5 w ustawie z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Nowy przepis uchyla obowiązek zawiadamiania naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym, o zamiarze prowadzenia ksiąg rachunkowych przed rozpoczęciem roku podatkowego. Obecnie podatnicy, którzy w nowym roku podatkowym zmienili sposób ewidencji z PKPiR (Podatkowa księga przychodów i rozchodów) na księgi rachunkowe, informują o tej zmianie w zeznaniu podatkowym składanym za dany rok podatkowy.

Aktualny stan przepisu art. 24a ust.5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT).

Art.24a ust.5. Osoba fizyczna, spółka cywilna osób fizycznych, spółka jawna osób fizycznych lub spółka partnerska może prowadzić księgi rachunkowe również od początku następnego roku podatkowego, jeżeli przychody, w rozumieniu art. 14, za poprzedni rok podatkowy są niższe niż równowartość w walucie polskiej kwoty określonej w euro w przepisach o rachunkowości. W tym przypadku podatnik informuje o prowadzeniu ksiąg rachunkowych w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 lub ust. 1a pkt 2, składanym za rok podatkowy, w którym były prowadzone. Jeżeli księgi prowadziła spółka cywilna osób fizycznych, spółka jawna osób fizycznych lub spółka partnerska, informację składają wszyscy wspólnicy.

Polecamy: Zintegrowany kurs na samodzielnego księgowego (od podstaw do specjalisty)

Autor: Bożena Jakóbczyk - wykładowca na kursach organizowanych przez Akademię Prawa Pracy i Rachunkowości CEDOZ