Koszty działalności finansowej.

Ustawa o rachunkowości nie definiuje w sposób bezpośredni kosztów finansowych. 

Zgodnie z przepisami prawa do kosztów finansowych zalicza się w szczególności koszty
z tytułu:

  • odsetek,
  • strat ze zbycia inwestycji innych niż inwestycje w nieruchomości i prawa,
  • aktualizacji wartości inwestycji innych niż inwestycje w nieruchomości i prawa,
  • nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi,
  • inne np. czy umorzenie należności z tytułu operacji finansowych, potrącone dyskonto od weksli obcych.

 Nie stanowią kosztów finansowych odsetki, prowizje, ujemne różnice kursowe, które wpływają na: 

  • cenę nabycia lub koszt wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych, ponieważ poniesione przed oddaniem ich do użytkowania wpłyną na wartość początkową tych środków,
  • wartość towaru lub produktu, wpłyną one na cenę tego towaru lub produktu. 

Koszty finansowe ujmuje się w księgach rachunkowych zgodnie z zasadą memoriału. Oznacza to, że w księgach rachunkowych należy ująć wszystkie osiągnięte, przychody 
i obciążające koszty finansowe dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty. 

Po stronie Wn konta 7xx ”Koszty finansowe" ujmuje się wszystkie koszty z tytułu operacji finansowych. Po stronie Ma tego konta księguje się tylko korekty kosztów finansowych, pod warunkiem, że nie dotyczą:

1) Odsetki - do kosztów finansowych zalicza się zarówno odsetki zapłacone oraz odsetki wymagające zapłaty. Odsetki zaliczane do kosztów finansowych obejmują głównie:

-  odsetki od otrzymanych pożyczek i zobowiązań,

-  odsetki od otrzymanych kredytów bankowych. 

2) Naliczone przez kontrahentów odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie zobowiązań z tytułu dostaw i usług ujmuje się w księgach rachunkowych w ciężar kosztów finansowych, zapisem,

Wn -  7xx "Koszty finansowe"/Ma -  2xx "Rozrachunki z dostawcami". 

2) Straty z tytułu rozchodu aktywów finansowych - w księgach rachunkowych przychody i koszty związane z rozchodem aktywów finansowych zaliczonych do inwestycji ujmuje się odrębnie.

Natomiast w rachunku zysków i strat wykazuje się jedynie wynik finansowy (zysk lub stratę) ze sprzedaży takiego majątku. 

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych powstaje, jeżeli wynik z tytułu rozchodu majątku jest ujemny. Po stronie kosztów finansowych wykazuje się koszty za rok obrotowy powstałe z tytułu aktualizacji wyceny aktywów finansowych, w tym także krótkoterminowych aktywów finansowych wycenionych według cen nabycia, nie wyższych od cen rynkowych oraz na skutek obniżenia wartości rynkowej. 

Aktualizacja wartości aktywów finansowych - po stronie kosztów finansowych wykazuje się koszty za rok obrotowy powstałe z tytułu aktualizacji wyceny aktywów finansowych, w tym także krótkoterminowych aktywów finansowych wycenionych według cen nabycia, jednak nie wyższych od cen rynkowych. Podstawowe księgowania dotyczące obniżenia wartości aktywów finansowych,

Wn - 7xx "Koszty finansowe"/Ma - 1xx "Odpisy aktualizujące krótkoterminowe aktywa finansowe". 

Inne koszty finansowe to: ujemne różnice kursowe w części stanowiącej nadwyżkę nad dodatnimi różnicami kursowymi za dany rok obrotowy, dodatkowe opłaty przyjętych w leasing finansowy środków trwałych, należności umorzenie z tytułu operacji finansowych (w sytuacji gdy należność nie była objęta w całości lub części odpisem aktualizującym), straty ze sprzedaży zakupionych wierzytelności.

Polecamy: Zintegrowany kurs na samodzielnego księgowego (od podstaw do specjalisty)

Autor: Jolanta Romanowicz - wykładowca na kursach organizowanych przez Akademię Prawa Pracy i Rachunkowości CEDOZ