Nowelizacje ustawy VAT, niektóre zmiany 2019 r. – 2020 r. (Część I).

1.    Rejestr "Biała lista podatników VAT".

Przepisy wprowadzają jeden kompletny rejestr podatników VAT, STIR, który zawiera historię podmiotu związaną z rejestracją, wykreśleniem oraz przywróceniem statusu podatnika VAT. W wykazanie umieszczone są rachunki bankowe poszczególnych przedsiębiorców, na które należy dokonywać wpłat przy dokonywaniu każdorazowej płatności kwoty 15.000 zł i powyżej. W przypadku zapłaty na rachunek inny niż ten, który jest ujawniony w wykazie, podatnik odpowiada solidarnie wraz z kontrahentem całym swym majątkiem za jego zobowiązania podatkowe w części podatku od towarów i usług proporcjonalnie przypadającej na tą dostawę lub świadczoną usługę chyba, że podatnik w ciągu trzech dni od wykonania przelewu zawiadomi właściwego dla wystawcy faktury naczelnika urzędu skarbowego. Należy pamiętać, że kwota zapłacona na inny nr rachunku niż wykazany w wykazie nie stanowi kosztów uzyskania przychodu. "Biała lista podatników VAT" opublikowana jest w Biuletynie Informacji Publicznej przez Szefa Administracji Skarbowej.

Obowiązki podatników od 1 września 2019 r sprawdź:

1)    swojego kontrahenta na białej liście podatników VAT, w dniu planowanej zapłaty za usługę czy towar sprawdź czy numer rachunku bankowego podany na fakturze jest taki sam jak numer rachunku na białej liście podatników VAT. Jeśli rachunek nie jest taki sam, to przed dokonaniem płatności, należy wyjaśnić z kontrahentem.

2)    jeśli przyjmujesz płatności powyżej 15.000 zł, czy numery rachunków twojej firmy zostały zgłoszone w urzędzie skarbowym (w przypadku spółki zarejestrowanej w KRS) albo za pośrednictwem CElDG (w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej) są prawidłowe. Brak lub błędny rachunek naraża na sankcje twoich kontrahentów, którzy będą płacić za towary lub usługi po 31 grudnia 2019 r.

Zmiana obowiązuje od 1.września br. w zakresie podatku VAT, a podatku dochodowego od 1.stycznia 2020 r. 

Pamiętaj od 1 stycznia 2020 r. płatności na rachunek inny, niż podany w wykazie są obciążone sankcjami.

2.    Elektroniczne faktury VAT-RR – 1 września 2019 r.

Uproszczenia dla podatników polegające na zmianie zakresu danych umieszczanych na dokumencie wystawianym przy nabyciu produktów rolnych i usług rolniczych od rolników ryczałtowych, oraz wprowadzeniu możliwości wystawiania i przesyłania tych dokumentów w formie elektronicznej (za zgodą dostawcy produktów rolnych).

3.    Likwidacja odwrotnego obciążenia dla dostaw towarów wrażliwych oraz dla robót budowlanych

Ustawodawca uchylił załączniki nr 11, 13, 14 do ustawy o V AT (dla 150 grup towarów i usług, do których stosował się mechanizm odwrotnego obciążenia) oraz wprowadzają w ich miejsce załącznik nr 15 do ustawy o VAT.

Towary oraz usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o Vat objęte będą obowiązkowym podzieloną płatnością, jeżeli transakcja dokonywana będzie pomiędzy podatnikami, a jej jednorazowa wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekraczać będzie 15.000 zł lub równowartość tej kwoty. Podatnicy wystawiający faktury, których dotyczy - split payment będą mieli obowiązek umieszczania na fakturze informacji "mechanizm podzielonej płatności".

Ustawodawca wprowadził sankcje:

1)    w przypadku, kiedy podatnik nie dokona zapłaty lub nie przyjmie zapłaty w formie split payment, ustawodawca przewidział sankcję w wysokości 100% podatku wykazanego na fakturze, której dotyczy płatność. Sankcja jest solidarna i dotyczy zarówno dostawcy jak nabywcy towaru lub usługi, który nie wykona nałożonego obowiązku.

2)    w przypadku, kiedy podatnik na fakturze nie umieści zapisu "mechanizm podzielonej płatności” - dodatkowa kara w wysokości 30% kwoty podatku wykazanego w tej fakturze.

3)    nie stanowi kosztów uzyskania przychodu zapłata za fakturę, która została dokonana z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności.

Zmiana obowiązuje od 1 listopada 2019 r. dotyczące podatku VAT, a podatku dochodowego od 1 stycznia 2020 r.

4.    Zmiana zasad - faktura do paragonu z kasy fiskalnej

Zgodnie ze znowelizowanym art. 106b ust 5 ustawy o VAT przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym, fakturę na rzecz podatnika podatku Vat można wystawić wyłącznie, jeśli paragon potwierdzający dokonanie sprzedaży zawiera numer NIP (także zagraniczny). W przypadku wystawienia faktury do paragonu, gdy na paragonie nie będzie podanego numeru NIP Ustawodawca wprowadził sankcję w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku VAT wykazanego na tej fakturze.

Obowiązek wstawiania numeru NIP nabywcy na paragonie - wejście w życie 1 stycznia 2020 r. 

Obowiązek posiadania kas fiskalnych online przepisy wprowadzają stopniowo. Ustawodawca wprowadził terminy, do których kasy starego typu mogą być używane:

1)   do 31.12.2019 r. naprawa pojazdów silnikowych oraz motorowerów, naprawa opon, bieżnikowanie opon, zakładanie opon, sprzedaż benzyny silnikowej, oleju napędowego oraz gazu przeznaczonego do pojazdów silnikowych,

2)   do 30.06.2020 r. krótkoterminowe zakwaterowanie, usługi gastronomiczne, sprzedaż węgla, paliw stałych,

3)   do 31.12.2020 r. fryzjerstwo, kosmetyka, kosmetologia, budownictwo, usługi budowlane, usługi medyczne, usługi prawnicze, usługi związane z poprawą kondycji fizycznej.

Pozostali podatnicy stosujący kasy rejestrujące z kopią papierową będą zobowiązani nabyć nowe kasy nowej generacji po zapełnieniu pamięci fiskalnej kasy używanej dotychczasowo. Okres przejściowy kończy się z dniem 31 grudnia 2022 roku.

5.    Odejście od PKWiU 2008

Od 1 listopada 2019 r. wejście w życie sposób identyfikowania towarów i usług na potrzeby podatku VAT - odejście od stosowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) na rzecz:

1)  w zakresie towarów - Nomenklatury scalonej (CN),

2)  w zakresie usług - Aktualnej Klasyfikacji PKWiU 2015.

6.    Zmiana definicji pierwszego zasiedlenia - wejście w życie 01 listopada 2019 r.

Przez pierwsze zasiedlenie należy rozumieć oddanie do użytkowania pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi lub rozpoczęcie użytkowania na potrzeby własne, budynków, budowli lub ich części po ich wybudowaniu lub ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, które stanowiły 30% wartości początkowej. Tym samym ustawodawca zrezygnował z warunku, zgodnie, z którym aby mówić o pierwszym zasiedleniu konieczne było oddanie nieruchomości do użytkowania w ramach czynności podlegających opodatkowaniu.

7.    Obniżenie sankcji VAT - wejście w życie 1 listopada 2019 r.       

Dotyczy obniżenie sankcji do 15% w przypadku złożenia deklaracji korygującej, w trakcie trwania kontroli celno-skarbowej. Zmiana wprowadza ulgę dla podatników w sytuacji, gdy po wszczęciu kontroli celno-skarbowej, a przed upływem 14-go terminu, o którym mowa wart. 62 ust. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, podatnik złoży korektę deklaracji i najpóźniej w dniu złożenia tej korekty wpłaci kwotę zobowiązania podatkowego lub zwróci nienależną kwotę zwrotu.

Więcej na ten temat dowiesz się na: Warsztatach z rachunkowości zaawansowanej.

Polecamy również: Zintegrowany kurs na samodzielnego księgowego (od podstaw do specjalisty)

Autor: Jolanta Romanowicz - wykładowca na kursach organizowanych przez Akademię Prawa Pracy i Rachunkowości CEDOZ