Nowelizacje ustawy Vat, niektóre zmiany 2019 – 2020. (Część II)

1. Obniżenie sankcji w VAT- wejście w życie 01.11.2019 r.

Zmiana wprowadza ulgę dla podatników w sytuacji, gdy po wszczęciu kontroli celno-skarbowej, o której mowa wart. 62 ust. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej. Podatnik przed upływem 14 dniowego terminu złoży korektę deklaracji i najpóźniej w dniu złożenia korekty zapłaci kwotę zobowiązania podatkowego lub zwróci nienależną kwotę podatku. Sankcje w takim przypadku będą wynosić 15% kwoty uszczuplenia podatkowego

2. Zmiany w przesłankach dotyczących wykreślenia z rejestru VAT - wejście w życie 01.11.2019 r.

Zmiana przesłanek, zgodnie, z którymi podatnik podlega wykreśleniu z urzędu
z rejestru:

a)    w przypadku nie złożenia przez podatnika deklaracji VAT przez 3 kolejne miesiące lub 1 kwartał (w aktualnym stanie prawnym 6 kolejnych miesięcy lub 2 kwartały),

b)    w przypadku składania deklaracji VAT przez 6 kolejnych miesięcy lub 2 kwartały, w których nie wykazał sprzedaży nabycia towarów lub usług ani importu towarów z kwotami podatku do odliczenia (wyjątek - chyba, że wynika to ze specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej).

Przywrócenie będzie mogło nastąpić na wniosek podatnika, w przypadku kiedy podatnik udowodni, że prowadzi opodatkowaną działalność gospodarczą.

3. Wyłączenie przez niektóre grupy podatników możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego do 200 tys. zł rocznego obrotu z VAT (zgodnie art. 113 ustawy o VAT) - wejście w życie 01.11.2019 r.

Nowelizacja przewiduje likwidację zwolnienia dla podatników dokonujących dostaw części do pojazdów samochodowych i motocykli (niezależnie od sposobu realizacji dostawy).Preparatów kosmetycznych i toaletowych, komputerów, urządzeń elektronicznych, RTV, AGO i innych tego rodzaju towarów w związku z zawarciem umowy w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie (np. sprzedaż internetowa lub telefoniczna)

Zlikwidowane zostanie zwolnienie podmiotowe dla podatników świadczących usługi ściągania długów, w tym faktoringu.

4. Procedura magazynu call-off stock - wejście w życie 01.01.2020 r.

Procedura magazynu call-off stock zastąpić ma "polską" procedurę magazynu konsygnacyjnego i ujednolici regulacje w tym zakresie na poziomie europejskim. Celem nowelizacji jest w szczególności przyjęcie jednolitej terminologii w tym zakresie.

5. Nowe obowiązki dla stawki 0%wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów - wejście w życie 01.01.2020 r.

Projekt przewiduje zmiany w katalogu przesłanek koniecznych do spełnienia w celu objęcia wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów stawką VAT- „0”. Oprócz dokonania dostawy na rzecz nabywcy posiadającego wymagany numer identyfikacyjny dla wewnątrzwspólnotowych transakcji. Nabywca będzie zobowiązany podać ten numer dostawcy, a dostawca będzie zobowiązany do złożenia prawidłowej informacji podsumowującej VAT-UE.

6. Doprecyzowanie regulacji dotyczących transakcji łańcuchowych - wejście w życie 01.01.2020 r.

Zmiany dotyczy uściślenia, podmiotu w dostawie łańcuchowej, któremu przyporządkowane zostanie miano odbiorcy dostawy.

Obowiązujące w ustawie o VAT regulacje dotyczące ustalania miejsca dostawy
w transakcjach łańcuchowych obejmujących import i eksport są zgodne z prawem unijnym, zatem pozostają bez zmian.

7. Nowa matryca VAT - wejście w życie 01.04.2020 r., wyjątek stanowią książki, gazety i czasopisma specjalistyczne - wejście w życie od 01. 11. 2019 r.

Zmiany przewidują zbudowanie matrycy stawek VAT opartej na następujących założeniach:

a)         przyjęcie jednej (takiej samej) stawki podatku dla całych działów CN. Stawki będą miały zastosowanie do danego działu, wszystkie towary sklasyfikowane w danym dziale (np. gazety 8%, owoce morza 23%, produkty dla niemowląt 5%),

b)         przyjęcie - w przypadku konieczności zmiany stawki na dane towary - generalnie zasady obniżania stawek ("równanie w dół"),

c)         przyjęcie ujednoliconej podwyżki stawek dla niektórych towarów i usług.

8. Wprowadzenie JPK VDEK zamiast deklaracji VAT i JPK VAT - wejście w życie 01.04.2020 r.

Podatnicy nie będą musieli już składać dwóch odrębnych dokumentów: JPK-VAT
i deklaracji podatkowych. Zastąpi je nowa rozbudowana struktura pliku kontrolnego JPK-VDEK. Znajdą się w niej dane z ewidencji, deklaracji VAT oraz dodatkowe informacje, które posłużą fiskusowi do lepszej analizy ryzyka podatkowego. Podatnicy nie będą składali informacja podsumowująca w obrocie krajowym (VAT-27).

Więcej na ten temat dowiesz się na: "Warsztatach z rachunkowości zaawansowanej".

Polecamy również: Zintegrowany kurs na samodzielnego księgowego (od podstaw do specjalisty)

Autor: Jolanta Romanowicz - wykładowca na kursach organizowanych przez Akademię Prawa Pracy i Rachunkowości CEDOZ