Zaliczki na PIT – termin przekazania wydłużony.

PIT

Jedną z form pomocy przedsiębiorcom na mocy tarczy antykryzysowej miało być wydłużenie terminu przekazania do urzędu pobranych zaliczek na podatek ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, zasiłków.

Do Ustawy PIT dodano art. 52o na mocy którego  obowiązek przekazania zaliczek od ww. przychodów na podatek PIT pobranych w marcu i kwietniu 2020 r. podlega wykonaniu w terminie do dnia 1 czerwca 2020 r.

Wydłużenie terminu dotyczyło też zaliczek na podatek pobranych z tytułu umowy zlecenia, umowy o dzieło oraz z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych.

W dniu 1 czerwca, kiedy mijał termin przekazania ww. zaliczek Minister Finansów, na mocy wydanego rozporządzenia, przedłużył płatnikom wykonanie obowiązku do:

  • 20 sierpnia 2020 r. – w przypadku zaliczek na podatek i zryczałtowanego podatku dochodowego pobranych od podatników przez płatników w marcu 2020 r.
  • 20 października 2020 r. – w przypadku zaliczek na podatek i zryczałtowanego podatku dochodowego pobranych od podatników przez płatników w kwietniu 2020 r.

Uwaga!

Dodatkowo do dnia 20 grudnia 2020 r. przedłużono termin przekazania zaliczek na podatek dochodowy pobranych od podatników w maju 2020 r.

  • z przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki
  • od dokonanych świadczeń z tytułu umowy zlecenia, umowy o dzieło oraz z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych, pobranych od podatników w maju 2020

UWAGA! Odroczenie nadal dotyczy wyłącznie tych płatników, którzy ponieśli negatywne konsekwencje z powodu COVID-19.

Pojęcie to nie zostało zdefiniowane. A zatem płatnik wstrzymując się z przekazaniem zaliczek musi być w stanie wykazać, jakie  - w jego ocenie - negatywne skutki Covid-19 wystąpiły w jego firmie.

Odroczenie nie dotyczy zaliczek na PIT pobranych z wynagrodzeń menedżerów, członków zarządów
i rad nadzorczych, ani innych niż zlecenia i dzieło kategorii przychodów z działalności wykonywanej osobiście.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego, Dz.U. 2020, poz. 972

 

Polecamy kurs: Zintegrowany kurs na samodzielnego księgowego (od podstaw do specjalisty)

Autor: Mirosława Zugaj - wykładowca na kursach organizowanych przez Akademię Prawa Pracy i Rachunkowości CEDOZ