Dokumentacja pracownicza - zasady prowadzenia i archiwizacji w 2023 r.


 1. Zmiany kodeksu pracy a dokumentacja pracownicza
 2. dokumentacja związana z pracą zdalną- wnioski, polecenia, zgody, oświadczenia pracownika
 3. dokumentacja pracownicza związana z badaniem trzeźwości pracowników – zawiadomienie o wprowadzeniu monitoringu trzeźwości, informacja o odsunięciu od pracy, protokół po wykonaniu testu,
 4. Projektowane zmiany do kodeksu pracy dotyczące prowadzenia dokumentacji pracowniczej
 5. wdrożenie dyrektywy work-life-balance – wnioski o urlop opiekuńczy i dni wolne w związku z siłą wyższą
 6. wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej – nowe wzory umów o pracę, informacja o warunkach zatrudnienia, konieczność wprowadzenia zmian w świadectwie pracy, informacja o zmianie siedziby pracodawcy, instytucjach zabezpieczenia społecznego, o objęciu pracownika układem zbiorowym lub porozumieniem zbiorowym
 7. Projekt zmian do rozporządzenia o dokumentacji pracowniczej – zasady archiwizacji dokumentacji związanej z wprowadzeniem pracy zdalnej oraz badania trzeźwości
 8. Ogólne zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej – podział dokumentacji pracowniczej
 9. Okres przechowywania dokumentacji pracowniczej a data zawarcia stosunku pracy
 10. Kontynuacja dokumentacji pracowniczej / obowiązek założenia nowej dokumentacji pracowniczej – szczególne przypadki (w przypadku kontynuowania stosunku pracy oraz w przypadku ponownego zatrudnienia pracownika)
 11. Podział Akt osobowych – omówienie dokumentów składowych w szczególności dane osobowe osoby ubiegającej się o pracę i pracownika – dane obowiązkowe i dane tylko za zgodą kandydata/pracownika (telefon prywatny, e-mail, osoba do kontaktu w razie wypadku, książeczka wojskowa, prawo jazdy, dane rodziny, adres zamieszkania na skierowaniu na badania – na jakiej podstawie możemy pobierać od kandydata dane)
 12. Kopiowanie i przechowywanie dokumentów w dokumentacji pracowniczej – jakie dokumenty mamy prawo kopiować a jakie dokumenty przyjmujemy od pracownika tylko do wglądu (Stanowiska UODO, PIP, Ministerstwa Pracy)
 13. Forma i warunki umowy o pracę - problemy z określeniem miejsca świadczenia pracy, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, dane osoby zastępującej w umowie na zastępstwo, czym są przyczyny obiektywne zawarcia kolejnej umowy o pracę
 14. Świadectwo pracy i i inne dokumenty związane z ustaniem stosunku pracy – termin wystawienia, sprostowanie, duplikat, odpis, kopia, Informacja o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej, archiwizacja świadectwa pracy – szczególne przypadki, wystawienie zbiorczego świadectwa pracy w przypadku różnych okresów przechowywania dokumentacji pracowniczej
 15. Część D Akt osobowych – archiwizacja dokumentów, zacieranie kary po roku nienagannej pracy, archiwizacja kary po ustaniu stosunku pracy
 16. Dokumentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy - główny podział
 17. Ewidencji czasu pracy, czy można prowadzić ją w papierze i elektronicznie, ewidencja czasu pracy kadry zarządzającej, pracowników w zadaniowym systemie czasu pracy – poszczególne składowe ewidencji czasu pracy oraz dokumenty potwierdzające nieobecności pracownika (kopiowanie lub tylko do wglądu – szczególne przypadki)
 18. Urlopy wypoczynkowe a inne nieobecności w pracy – miejsce archiwizacji dokumentacji
 19. Karta wynagrodzeń – czy dokumentacja płacowa prowadzona i archiwizowana jest wyłącznie z postaci elektronicznej
 20. Ewidencja odzieży roboczej przez kogo jest prowadzona i gdzie archiwizowana
 21. Zmiana postaci dokumentacji pracowniczej – obowiązek podwójnego informowania pracowników – informacja o przejściu na elektroniczną postać dokumentacji pracowniczej, informacja o możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej - stanowisko ministerstwa pracy
 22. Przechowywanie dokumentów wytworzonych elektronicznie w przypadku prowadzenia papierowych akt osobowych – stanowisko ministerstwa pracy
 23. Dokumenty, które nie powinny być archiwizowane w Dokumentacji pracowniczej (PIT2, zwolnienia chorobowe, potrącenia komornicze itp.)
 24. Dokumenty, których nie przechowuje się w dokumentacji pracowniczej (Polski Ład, zwolnienia lekarskie, PIT-2 itp.)

< Wróć do listy kursów