Trudne przypadki na liście płac (warsztaty praktyczne)


1.Wynagrodzenia pracownicze.
* Praktyczne aspekty naliczania wynagrodzenia ze stosunku pracy
* Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy
* Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca,
* Wynagrodzenie za czas absencji chorobowej,
* Wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego, okolicznościowego
* Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy,
* Odprawy, odszkodowania i rekompensaty w praktyce
* Lista płac - ćwiczenia - tworzenie listy płac w oparciu o różnorodne składnik wynagrodzenia, w tym:
* Przychód i koszty uzyskania przychodu,
* Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne finansowana przez pracownika,
* Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne,
* Podstawa opodatkowania i zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych
* potrącenia obowiązkowe i dobrowolne – ustalanie kwoty wolnej od potrące
* Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracodawcę,
* Zasady ustalania i rozliczania świadczeń z ubezpieczenia społecznego.
* Zasiłki chorobowe, macierzyńskie, opiekuńcze, wyrównawcze, wypadkowe, świadczenie rehabilitacyjne
* Ustalania podstawy wymiaru zasiłków – ćwiczenia
* Kalkulacja wynagrodzenia za czas choroby i zasiłków chorobowych na liście wynagrodzeń

2. Kalkulacja przychodów z tytułu umów cywilno prawnych – ćwiczenia praktyczne w ujęciu składkowym i podatkowym
* Umowy zlecenia
* Umowy o dzieło, w tym umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich.
* Wynagrodzenie osób zasiadających w organach stanowiących podmiotów prawnych; (rada nadzorcza, zarząd, kontrakty menedżerskie)

3. Świadczenia pozapłacowe – ćwiczenia praktyczne
* Świadczenie urlopowe – zasady przyznawania i rozliczania
* Świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wypłacane pracownikom
* Ryczałty samochodowe na liście płac
* Diety i inne należności z tytułu podróży służbowych w ujęciu składkowym i podatkowym
* Koszty podróży zleceniobiorcy - praktyczne ćwiczenia rozliczania zwrotu kosztów podróży zleceniobiorcom
* Inne świadczenia pozapłacowe w tym świadczenia rzeczowe.

< Wróć do listy kursów