Trudne przypadki na liście płac (warsztaty praktyczne)


TRUDNE PRZYPADKI NA LIŚCIE PŁAC

 1. Polski Ład – trudny przypadek czy tylko inna kalkulacja wynagrodzenia – podsumowanie zmian wprowadzanych w płacach od 2022 r.
  1. kwota wolna od podatku a kwota zmniejszająca podatek
  2. progi podatkowe
  3. ulga dla klasy średniej w rozliczeniach miesięcznych i rozliczeniu rocznym
  4. likwidacja możliwości odliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
  5. obniżenie składki zdrowotnej do wysokości podatku dochodowego wg zasad obowiązujących 31.12.2021 r.
  6. nowe zwolnienia podatkowe
 2. Kalkulacja wynagrodzenia od brutto do netto w sytuacjach szczególnych
  1. zmiana wysokości wynagrodzenia w trakcie miesiąca
  2. autorskie koszty uzyskania przychodu ze stosunku pracy na liście płac
  3. ustalanie średniego wskaźnika składek do kalkulacji listy płac
  4. rozliczanie zwolnień lekarskich za okres dłuższy niż 30 dni
 3. Odprawy, odszkodowania i rekompensaty na liście płac
  1. odprawa emerytalno-rentowa
  2. odprawa pośmiertna
  3. odprawa dla pracownika powołanego do wojska
  4. odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy
  5. odszkodowanie z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia
  6. odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji w czasie trwania stosunku pracy i po jego zakończeniu
 4. Należności z tytułu umowy o pracę wypłacane byłym pracownikom
 5. Świadczenia pozapłacowe na liście płac – sposób ujęcia i rozliczenia
  1. opieka medyczna
  2. używanie samochodu służbowego do celów prywatnych
  3. świadczenia rzeczowe wypłacane pracownikom
  4. inne świadczenia na rzecz pracownika
  5. świadczenia na rzecz pracowników na sport i rekreację (basen, siłownia, fitness)
  6. finansowanie pracownikom dojazdów do pracy
  7. wydatki na kształcenie
 6. Wynagrodzenia prezesów, członków zarządu, menedżerów, członków rad nadzorczych
  1. umowa o pracę, kontrakt menedżerski i umowa o zarządzanie
  2. wynagrodzenia wypłacane osobom zasiadającym w organach stanowiących podmiotów prawnych
   1. wynagrodzenie wypłacane z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu
   2. wynagrodzenie dla osoby pełniącej funkcję w zarządzie firmy na podstawie powołania
   3. wynagrodzenie dla osoby pełniącej funkcję w zarządzie firmy na podstawie umowy o pracę
   4. wynagrodzenie dla osoby pełniącej funkcję w zarządzie firmy na podstawie umowy cywilnej
   5. wynagrodzenie wypłacane osobom pełniącym funkcję w Radzie Nadzorczej
  3. podstawa opodatkowania, pobór zaliczek i obowiązek odprowadzenia składek na ubezpieczenia z tytułu wypłaconych należności osobom pełniącym funkcję w organach stanowiących podmiotów prawnych

< Wróć do listy kursów