Zmiany w Prawie Pracy w 2019 roku


 1. Zmiany kodeksu pracy w związku z ustawą z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw:
 • Otwarty katalog dyskryminacji.
 • Dochodzenia od pracodawcy odszkodowania z tytułu mobbingu, nie tylko po rozwiązaniu umowy o pracę, ale także w trakcie trwania umowy o pracę.
 • Uprawnienia zatrudnionych objętych ochroną przedemerytalną w przypadku, gdy umowa na czas określona została wypowiedziana z naruszeniem przepisów
 • Szczególna ochrona dla członków najbliższej rodziny korzystających z uprawnień rodzicielskich.
 • Rozporządzenie z dnia 18 czerwca 2019r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy
 • Zmiany dotyczące procedury wydawania i sprostowania świadectwa pracy
 • Prawo pracownika wystąpienia do sądu pracy z żądaniem zobowiązania pracodawcy do wydania świadectwa pracy albo żądaniem ustalenia uprawnienia do otrzymania świadectwa
 • Zmiany w zakresie terminu przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy
 • Katalogu danych osobowych, jakich pracodawca może żądać od osoby ubiegającej się o pracę oraz od pracownika.
 • Dowolność stosowania wewnętrznych kwestionariuszy osobowych dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz dla pracownika.
 • Zgoda na przetwarzanie innych danych osobowych, brak zgody lub jej wycofanie
 • Przetwarzanie „danych wrażliwych” kandydatów do pracy.
 • Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby funkcjonowania ZFŚS.
 • Monitoring w zakładzie pracy oraz ograniczenia zakresu stosowania go w niektórych miejscach w zakładzie pracy.
 • Skierowania i orzeczenia lekarskie – wymóg archiwizowania w aktach osobowych.
 • Co wchodzi w skład dokumentacji pracowniczej
 • Skrócenie okresu przechowywania akt osobowych i pozostałej dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy, a obowiązki informacyjne wobec ZUS.
 • Archiwizacja dokumentacji pracowniczej w postaci papierowej lub elektronicznej
 • Akta osobowe – podział na części A,B,C,D – składowe części
 • Ewidencja czasu pracy jak ją prowadzić
 1. Zmiany kodeksu pracy od 4 maja 2019 r. związane z ochroną danych osobowych w miejscu pracy:
 1. Zmiany w zakresie prowadzenia i przechowywania Dokumentacji pracowniczej po 01.01.2019 r.:
 1. Uprawnienia pracodawców wynikające z przepisów o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców od 01.01.2019 r.:
 • Ograniczenie obowiązku przeprowadzania szkoleń okresowych BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjnych
 • Rozszerzenie możliwości pełnienia zadań służby BHP przez pracodawcę
 • Zasady kontroli zwolnień lekarskich pracowników
 • Rozszerzenia prawa tworzenia i wstępowania do związków zawodowych niezależnie od sposobu współpracy z pracodawcą
 • Procedura weryfikacji liczebności związków zawodowych
 • Zwolnienie ze świadczenia pracy dla osoby wykonującej pracę zarobkową na czas kadencji w zarządzie ZOZ
 • Co to jest PPK i jaki jest cel jego tworzenia?
 • Terminy obowiązku wprowadzania w zależności od liczby osób zatrudnionych.
 • Obligatoryjność zawarcia umowy o zarządzanie PPK a zasada dobrowolności uczestnictwa pracownika w PPK.
 • Podział finansowania wpłat dokonywanych do PPK.
 • Kontrola oraz wykroczenia ścigane przez Państwową Inspekcję Pracy dotyczące PPK
 1. Zmiany w zakresie funkcjonowania związków zawodowych na terenie zakładu pracy:
 1. Podstawowe kroki pracodawcy przy wprowadzaniu Pracowniczych Planów Kapitałowych w firmie

< Wróć do listy kursów