Polityka prywatności

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. nowych przepisów o ochronie danych osobowych (dalej: RODO) informujemy o stosowanych przez nas zasadach przetwarzania danych oraz przysługujących Państwu prawach. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. informujemy:

1. Administrator Państwa danych osobowych

Administratorem Pani/Pana (Państwa) danych osobowych jest Akademia Prawa Pracy i Rachunkowości CEDOZ, niepubliczna placówka oświatowa, której organem prowadzącym jest Akademia CEDOZ sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. Jerozolimskiech 123a. 

2. Cele przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

 • realizacji umów dotyczących uczestnictwa w kursach, szkoleniach, seminariach, itp.;
 • realizacji zamówień na wydawnictwa fachowe;
 • zamówień na newslettery;
 • rekrutacji i podjęcia zatrudnienia w Akademii;
 • innej działalności, służącej do propagowania działalności Akademii i doskonalenia zawodowego i kształcenia ustawicznego (np. organizacja konkursów wiedzy zawodowej, relacje z konferencji, kongresów i innych wydarzeń, analizy dotyczące edukacji i warunków wykonywania zawodów finansowych), w tym publikacji w mediach własnych, jak również obcych we wszystkich formach, zwłaszcza papierowych i elektronicznych.

 

3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie jednego lub więcej przepisów prawnych zawartych w RODO art. 6 pkt 1:

 • osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

 

4. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały pozyskane. Dane przekazane na podstawie Państwa zgody będą przetwarzane do czasu jej wycofania lub wniesienia sprzeciwu, chyba że istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec  interesów, praw i wolności danej osoby lub takie dane osobowe będą Administratorowi niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5. Udostępnianie danych osobowych

Pozyskane od Państwa dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim, jednakże zgodnie z obowiązującym prawem Administrator może przekazywać je podmiotom przetwarzającym dane na nasze zlecenie, np. dostawcom usług IT, audytorom, doradcom, na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa (np. sądom lub organom ścigania – jeżeli wystąpią z żądaniem opartym na stosownej podstawie prawnej).

Danych osobowych nie przekazujemy do innych państw lub organizacji międzynarodowych.

6. Uprawnienia przysługujące osobom, którzy powierzyli dane osobowe

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania ich kopii;
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) w przypadku, gdy:
  •  dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  •  osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
  •  osoba, której dane dotyczą, wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą ich przetwarzania i nie ma innej podstawy prawnej do ich przetwarzania,
  •  dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  •  dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
  •  osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
  •  przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
  •  Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
  •  osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
  • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę,
  • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
  • zaistnieją przyczyny związane z Państwa szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
  • przetwarzanie jest niezbędne do celów, wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

W celu ułatwienia Państwu wykonania w/w praw zaleca się przyjęcie pisemnej lub elektronicznej formy kontaktu z Administratorem, w szczególności kierowanie korespondencji na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Przy uzasadnionych wątpliwościach, co do Państwa tożsamości przy składaniu w/w żądań, Administrator zastrzega sobie możliwość zażądania dodatkowych informacji niezbędnych do jej potwierdzenia.

W przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych odbywa się niezgodnie z przepisami, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7. Profilowanie i automatyczne przetwarzanie danych

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

8. Ochrona danych osobowych

Informujemy, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób bezpieczny, zgodny z zawartymi umowami oraz z przepisami prawa, w tym RODO. Dokładamy wszelkich starań, aby – zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami – zapewnić wszelkie możliwe środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem.

9. Pliki cookies

Cookies to pliki tekstowe, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika, używane przez serwer do rozpoznania urządzenia użytkownika przy ponownym połączeniu. Cookies są pobierane przy każdym "wejściu" i "wyjściu" z serwisu. Cookies nie służą do ustalania tożsamości użytkowników a jedynie ich urządzeń.
Akademia CEDOZ Spółka z o.o. używa plików typu cookies do rozpoznawania i zapamiętania informacji o użytkownikach. Pozwala to bardziej precyzyjnie rozpoznawać indywidualne potrzeby użytkownika i dzięki temu oferować mu usługi lepsze i bardziej dostosowane do jego wymagań.
Pliki typu cookies są wykorzystywane przez Akademia CEDOZ Spółka z o.o. również do celów:       

 • statystycznych – co pozwala na tworzenie do celów wewnętrznych i kontrahentów statystyk pracy serwisów i odwiedzin użytkowników,
 • prezentacji reklam na serwisach - w szczególności dla określenia treści reklam wyświetlanych na danym urządzeniu końcowym,  

Każdy użytkownik może zdecydować o stosowaniu plików cookies poprzez wybór odpowiedniej opcji w banerze cookies wyświetlanym na stronie przy pierwszej wizycie na stronie lub później, klikając w ikonę ustawień w lewym dolnym rogu strony.
Usunięcie niezbędnych plików cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności serwisu.