Regulamin świadczenia usług szkoleniowych

 1. Organizatorem szkoleń (kursów) jest niepubliczna placówka oświatowa Akademia Prawa Pracy i Rachunkowości CEDOZ, wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez m.st. Warszawa pod numerem 64/K/97, której organem prowadzącym jest Akademia CEDOZ sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy alejach Jerozolimskich 123a, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000776203, NIP: 701-09-11-770, wpisane do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie pod numerem ewidencyjnym 2.14/00202/2019 (Organizator)
 2. Uczestnikiem kursu jest osoba, której zgłoszenie na kurs dokonane poprzez formularz zgłoszenia, e-mail, zgłoszenie telefoniczne lub osobiste zostało potwierdzone przez Organizatora. Uczestnik dokonując zgłoszenia potwierdza, że jest w pełni upoważniony do zamówienia usługi szkoleniowej u Organizatora. 
 3. Program, termin, miejsce i warunki szkolenia określone są w pierwszej kolejności w potwierdzeniu zgłoszenia, a następnie w ofercie szkolenia (kursu) zamieszczonej na stronie internetowej cedoz.pl
 4. Uczestnik może zrezygnować ze szkolenia bez podania przyczyn składając na piśmie oświadczenie o rezygnacji w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (potwierdzenia zapisu na kurs), z zastrzeżeniem, że gdy szkolenie – za wiedzą i zgodą Uczestnika – rozpoczyna się przed upływem 14 dni od daty zawarcia umowy Uczestnikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy.
 5. Poprawnie złożona rezygnacja zwolnią Uczestnika z obowiązku zapłaty za szkolenie (kurs). Nieobecność zgłoszonej osoby na szkoleniu (kursie) lub rezygnacja z udziału złożona w terminie późniejszym niż określony w pkt. 4 nie zwalnia z obowiązku zapłaty całości ceny za szkolenie (kurs). 
 6. Uczestnik, do 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia (kursu) może w uzgodnieniu z Organizatorem zmienić termin szkolenia na inny w miarę dostępności wolnych miejsc.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia. W takim przypadku Uczestnikowi przysługuje prawo do zwrotu całości wpłaconych kwot lub zmiany terminu szkolenia na inny uzgodniony z Organizatorem.
 8. Opłatę za szkolenie (kurs) należy wnieść zgodnie z informacjami przesłanymi w potwierdzeniu zgłoszenia. Opłata obejmuje świadczenia określone w ofercie, w szczególności: koszt szkolenia, komplet materiałów szkoleniowych oraz serwis kawowy.
 9. Jeżeli kurs kończy się egzaminem potwierdzającym kompetencje i umiejętności zawodowe to Uczestnik może bezpłatnie (w ramach opłaty za kurs) przystąpić jeden raz do egzaminu w okresie trzech miesięcy od zakończenia kursu (dotyczy każdego kodu zawodu osobno). Uczestnik może podejść do egzaminu maksymalnie trzy razy w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu kursu. Egzaminy nie są obowiązkowe. 
 10. Organizator i Uczestnik nie będą odpowiedzialni za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi szkoleniowej w przypadku wystąpienia siły wyższej, przy czym za siłę wyższą uważa się zdarzenie zewnętrzne, niezależne i niezawinione, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia. Regulacje dotyczące siły wyższej mają zastosowanie również w przypadku wprowadzenia ograniczeń w działalności oświatowej i szkoleniowej przez władze państwowe i samorządowe.
 11. W przypadku powołania się na siłę wyższą Organizator i Uczestnik zobowiązani są do uzgodnienia nowego terminu wykonania usługi szkoleniowej.
 12. W sytuacjach wyjątkowych Organizator zastrzega sobie prawo zmiany formy realizacji zajęć bez uzyskania zgody Uczestnika, w szczególności poprzez prowadzenie zajęć z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość. 
 13. W przypadkach opisanych w pkt. 10-12 Uczestnik może uzgodnić z Organizatorem zawieszenie uczestnictwa w zajęciach do czasu możliwości ich dalszego kontynuowania, jak również kontynuowanie zajęć w formie online.
 14. Uczestnik, bez zgody Organizatora, nie może nagrywać zajęć́ dydaktycznych za pomocą̨ jakichkolwiek urządzeń́ audiowizualnych ani kopiować, rozpowszechniać lub publicznie prezentować materiałów szkoleniowych. Udostępnione materiały, prezentacje, programy i scenariusze zajęć, ćwiczenia oraz zadania objęte są prawami autorskimi.
 15. Organizator nie prowadzi działalności doradczej i nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych w dostarczonych przez wykładowców materiałach szkoleniowych ani za jakiekolwiek szkody wynikłe w następstwie wykorzystania przez uczestnika w indywidualnych sprawach informacji uzyskanych na szkoleniu (kursie). 
 16. Uczestnik może składać reklamacje dotyczące szkolenia (kursu) w formie pisemnej do Organizatora najpóźniej w terminie 7 dni od daty zakończenia szkolenia (kursu), przy czym reklamacja powinna określać: dane uczestnika, w sposób umożliwiający jego identyfikację, nazwę i typ usługi, której reklamacja dotyczy, przedmiot reklamacji oraz okoliczności uzasadniające reklamację. Reklamacja niespełniająca tych warunków nie będzie przez Organizatora rozpatrywana.
 17. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia ze szkolenia (kursu) bez odszkodowania osób naruszających zasady współżycia społecznego, w szczególności przeszkadzających innym uczestnikom zajęć, używających wulgaryzmów i obraźliwych lub dyskryminujących zwrotów, znajdujących się pod wpływem bądź po spożyciu alkoholu lub środków odurzających oraz wnoszących na teren Organizatora niebezpieczne przedmioty zagrażające bezpieczeństwu innych osób, jak również naruszających przepisy przeciwpożarowe i wytyczne sanitarne, w szczególności epidemiczne.

 

Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2020 roku