Uważaj na dopuszczenie pracownika do pracy bez podpisanej umowy o pracę

Pracodawca zatrudniający nowego Pracownika ma obowiązek wręczenia mu  najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy umowę o pracę. Jeśli nie jest to jednak możliwe powinien poinformować na piśmie swojego pracownika o ustaleniach dotyczących umowy o pracę. 

Dopuszczenia pracownika do pracy bez podpisanej umowy terminowej może wiązać się z zawarciem umowy na czas nieokreślony.

Art.26 k.p. "Stosunek pracy nawiązuje się w terminie określonym w umowie jako dzień rozpoczęcia pracy, a jeśli terminu tego nie określono - w dniu zawarcia umowy"

Art. 29 par. 2 k.p. "Umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca powinien, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika, potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków"

Jeśli tego nie dokona, a pracownik przystąpi do pracy - następuje dorozumiane zawarcie umowy o pracę. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 31 sierpnia 1977 r. - I PRN 112/77, LEX nr 14418 . 

Zawarcie umowy o pracę przez dopuszczenie do niej może prowadzić do sporu na tle rodzaju zawartej umowy. W świetle ukształtowanego orzecznictwa Sądu Najwyższego - pracownik, który został  dopuszczony do pracy (bez podania na piśmie daty końcowej umowy) – w sposób domniemany został zatrudniony na umowę na czas nieokreślony  Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 maja 1976 r., I PR 79/76.

Przykład:

Pani Hanna stawiła się do pracy w umówionym z Pracodawcą terminie 1 października 2012, jednak w dniu rozpoczęcia pracy nie została wręczona jej na piśmie umowa o pracę - wedle wcześniejszych ustaleń - na czas określony. Pracodawca nie poinformował jej również na piśmie o ustaleniach co do warunków umowy. Pani Hanna dostarczyła badania lekarskie, w pierwszym dniu pracy przeszła szkolenie BHP, podpisała listę obecności a następnie przystąpiła do wykonywania uzgodnionych z Pracodawcą czynności. Mimo to, że Pracodawca wręczył Pani Hannie obiecaną jej umowę o pracę na czas określony (do dnia 30 kwietnia 2013) w dniu następnym - umowa ta nie rozwiąże się z upływem czasu, na który została zawarta. Pracownik ten w dorozumiany sposób został zatrudniony na umowę na czas nieokreślony. Pracodawca chcąc rozstać się z pracownikiem musi teraz wypowiedzieć mu umowę z podaniem przyczyny rozwiązania umowy o pracę.

 

Autor: Iwona Wołkiewicz