Nie zapomnij o aktualizacji informacji o warunkach zatrudnienia

Od 22 lutego obowiazują nowe okresy wypowiedzenia umów o pracę na czas określony, w związku z powyższym mamy obowiązek poinformować pracowików o obowiązujacych ich nowych okresach wypowiedzenia zgodnie z Art 29 & 3 kp..

Dla przypomnienia:

Zgodnie z art. 29 § 3 Kodeksu Pracy pracodawca w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę informuje pracownika na piśmie o:

  • obowiązującej dobowej i tygodniowej normie czasu pracy,
  • częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę,
  • przysługującym wymiarze urlopu wypoczynkowego,
  • długości okresu wypowiedzenia,
  • układzie zbiorowym, którym pracownik jest objęty,

a jeżeli pracodawca nie ma obowiązku ustalania regulaminu pracy (tzn. pracodawca zatrudniający mniej niż 20 pracowników) informuję pracownika na piśmie w ciągu 7 dni również o:

  • porze nocnej obowiązującej u danego pracodawcy,
  • miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia,
  • sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy,
  • sposobie usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

Poinformowanie pracownika o warunkach zatrudnienia, o których mowa powyżej, może nastąpić również przez pisemne wskazanie odpowiednich przepisów prawa pracy.

Pracodawca informuje pracownika na piśmie również o zmianie jego warunków zatrudnienia, objęciu pracownika układem zbiorowym pracy, a także o zmianie układu zbiorowego pracy, którym pracownik jest objęty, niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 1 miesiąca od dnia wejścia w życie tych zmian, a w przypadku gdy rozwiązanie umowy o pracę miałoby nastąpić przed upływem tego terminu – nie później niż do dnia rozwiązania umowy. Poinformowanie pracownika o zmianie warunków zatrudnienia, może nastąpić ponownie jak w pierwszym przypadku przez pisemne wskazanie odpowiednich przepisów prawa pracy.

W praktyce jednak ponowne poinformowanie pracownika o zmianie warunków zatrudnienia bywa trudne i kłopotliwe, jak bowiem technicznie dopilnować, by terminowo wystawić nowy dokument  kiedy pracownikowi zmienia się okres wypowiedzenia przy umowie na czas nieokreślony, czy wymiar urlopu z upływem 10 lat pracy.

Od czasu obowiązywania przepisu, czyli od 23 czerwca 2006 r. kadrowcy głowili się jak ułatwić sobie pracę, jak udzielić pracownikowi informacji spójnej i na tyle bezpiecznej, by nie było konieczności produkowania kolejnej „papirologii”.

Po prawie siedmiu latach doczekaliśmy się oficjalnego stanowiska MP i PS w tej sprawie. Skutecznym rozwiązaniem, jest już bez wątpienia stosowane przez wielu praktyków rozwiązanie polegające na wcześniejszym informowaniu pracownika w pierwotnym dokumencie, o dniu w którym nastąpi automatyczna zmiana  warunków zatrudnienia (np. wymiaru urlopu wypoczynkowego czy długości okresu wypowiedzenia). W takim przypadku ponowne informowanie pracownika w momencie, gdy zapowiedziana zmiana dokona się zdaniem MP i PS jest zbyteczne.

Poniżej przedstawiam szczegółową treść stanowiska Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z 22 lutego 2013 r.

„(…) Odnosząc się więc do samej formy poinformowania pracownika o warunkach jego zatrudnienia, powołany wyżej przepis wskazuje jedynie, iż może to się odbyć w dwojaki sposób, a mianowicie w postaci szczegółowego opisania sytuacji pracownika w powołanym wyżej zakresie, bądź też odesłania do odpowiednich przepisów prawa pracy, które taką sytuację normują. Natomiast regulacja ta nie precyzuje, jaką formułę informacji należy przyjąć w pierwszym z wymienionych przypadków.  

W związku z powyższym można uznać, iż jeżeli pracodawca poinformował pracownika w pierwszej informacji dotyczącej warunków jego zatrudnienia (sporządzonej nie później niż w ciągu 7 dni od zawarcia umowy o pracę) także o dniu, w którym nastąpi zmiana tych  warunków (np. wymiaru urlopu wypoczynkowego czy długości okresu wypowiedzenia), to powtórne zawiadomienie o tym pracownika w momencie, w którym faktycznie ona nastąpi, jest zbyteczne. Przekazanie takiej informacji, zgodnie z brzmieniem art. 29 § 32 Kodeksu pracy będzie natomiast konieczne w sytuacji, w której pracodawca poinformował pracownika, po zawarciu z nim umowy o pracę, jedynie o jego bieżących warunkach zatrudnienia, jak również w przypadku wystąpienia okoliczności mających wpływ na zmianę warunków zatrudnienia pracownika, których nie można było przewidzieć w momencie nawiązania stosunku pracy (…)”.