Wydłużenie okresów rozliczeniowych czasu pracy do 12 miesięcy możliwe

W dniu 23 sierpnia 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych (Dz. U. poz. 896).

Ustawa zakłada zmiany w zakresie długości dopuszczalnych okresów rozliczeniowych czasu pracy oraz zasad ich przedłużania, a także usankcjonowanie ruchomego czasu pracy.

Jeżeli jest to uzasadnione przyczynami obiektywnymi lub technicznymi lub dotyczącymi organizacji pracy, przy zachowaniu ogólnych zasad dotyczących ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników, wprowadzono możliwość przedłużenia okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy.  

To rozwiązanie szczególnie cieszy organizacje, które charakteryzuje sezonowość prac. Dzięki nowelizacji możliwe będzie planowanie większej liczby godzin pracy w tych okresach, w których występuje większe zapotrzebowanie na pracę,  a mniejszej - w okresach niskiego zapotrzebowania na pracę. Ponadto dłuższy jest okres, wydłuża czas w którym pracodawca może zrekompensować pracownikowi pracę nadliczbową czasem wolnym od pracy, bez konieczności wypłaty dodatkowego wynagrodzenia za prace w godzinach nadliczbowych.

Będzie to możliwe do zastosowania w następujących systemach czasu pracy:

 • podstawowym,
 • równoważnym, przewidującym wykonywanie pracy w wydłużonym dobowym wymiarze czasu pracy, nie więcej niż do 12 godzin,
 • równoważnym, stosowanym przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób, a także w zakładowych strażach pożarnych i zakładowych służbach ratowniczych, przewidującym możliwość przedłużenia dobowego wymiaru czasu pracy do 24 godzin,
 • równoważnym, stosowanym przy dozorze urządzeń i w pogotowiu do pracy, przewidującym możliwość przedłużenia dobowego wymiaru czasu pracy do 16 godzin,
 • ruchu ciągłym,
 • przerywanym systemie czasu pracy,
 • zadaniowym,
 • skróconego tygodnia pracy,
 • weekendowym.

Wydłużenie okresu rozliczeniowego będzie możliwe tylko za zgodą przedstawicieli pracowników, czyli alternatywnie:

 • w układzie zbiorowym pracy lub w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi; jeżeli nie będzie możliwe uzgodnienie treści porozumienia ze wszystkimi zakładowymi organizacjami związkowymi, pracodawca będzie mógł uzgodnić treść porozumienia z organizacjami związkowymi reprezentatywnymi w rozumieniu art. 24125a Kodeksu pracy,
 • w porozumieniu zawieranym z przedstawicielami pracowników, wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy - jeżeli u pracodawcy nie działają zakładowe organizacje związkowe.

Kopię porozumienia w sprawie przedłużenia okresu rozliczeniowego czasu pracy należy przekazać w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia porozumienia właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy.