Praktyczne skutki nowelizacji przepisów o świadectwach pracy za okresy zatrudnienia terminowego

W dniu 21 marca 2011 r.  weszły w życie przepisy nowelizujące kodeks pracy z 5 stycznia 2011 r. (DzU nr 36, poz. 181) dotyczące wydawania świadectw pracy przy zatrudnianiu pracowników na podstawie umów terminowych, czyli umów na okres próbny, na czas określony oraz na czas wykonywania określonej pracy. Praktyczne skutki nowelizacji odczuwamy jednak od 21 marca 2013 r., czyli od momentu faktycznego powstania obowiązku wystawiania świadectw pracy „po nowemu”.

Podobnie jak w przypadku innych nowych przepisów, nie brakuje wątpliwości w sytuacji ich praktycznego zastosowania. Postaram się więc wyjaśnić przynajmniej część z nich.

Zgodnie z nowymi zasadami dla umów terminowych, świadectwo pracy obejmujące zakończone okresy zatrudnienia na podstawie takich umów należy wystawiać raz na 24 miesiące poczynając od daty zatrudnienia na podstawie pierwszej z tych umów.  Oznacza to, że, co do zasady, świadectwo pracy powinno być wydane w dniu upływu 24-miesięcznego terminu liczonego od momentu zawarcia pierwszej z wymienionych umów. Niezależnie od tego, czy pracownik świadectwa potrzebuje, czy nie, a może wolałby otrzymać jedno zbiorcze świadectwo pracy po zakończeniu zatrudnienia.

Jako że w myśl art. 97 § 11 K.p., w przypadku gdy pracownik pozostaje w zatrudnieniu u tego samego pracodawcy na podstawie umowy o pracę na czas określony, na czas wykonania określonej pracy lub na okres próbny, świadectwo pracy, obejmujące zakończone okresy zatrudnienia na podstawie tych umów, wydaje się z upływem 24 miesięcy od zawarcia pierwszej z nich. Oznacza to, że, co do zasady, świadectwo pracy powinno być wydane w dniu upływu 24-miesięcznego terminu liczonego od momentu zawarcia pierwszej z wymienionych umów. Jeżeli w momencie upływu 24 miesięcy od zatrudnienia trwa jeszcze umowa terminowa, należy poczekać na jej zakończenie i wystawić świadectwo pracy z chwilą zakończenia tej umowy.

Przykład 1.

Strony 25 marca 2011 r. zawarły umowę o pracę na okres próbny 3 miesięcy do dnia 25 czerwca 2011 r.. Po zakończeniu tej umowy pracodawca zawarł z pracownikiem kolejną umowę o pracę, tym razem na czas określony od 26 czerwca 2011 r. do 31 marca 2013 r.

W myśl obowiązujących przepisów obowiązek wydania świadectwa pracy, potwierdzającego oba okresy zatrudnienia, powstaje dopiero w dniu upływu 24-miesięcznego terminu liczonego od dnia zawarcia pierwszej z umów, przy czym warunkiem konicznym jest zakończenie umowy terminowej, w przedstawionym przykładzie dniem w którym należy wystawić pracownikowi świadectwo pracy będzie 31 marca 2013 r.

Przykład 2.

Pracownik jest zatrudniony na podstawie umowy na czas określony od dnia 01 kwietnia 2011 r. do dnia 28 lutego 2014 r. .

W opisanym przypadku obowiązek wystawienia świadectwa pracy powstanie z dniem 28 lutego 2014 r., ponieważ w dniu upływu 24-miesięcznego terminu umowa terminowa jeszcze trwa, należy więc poczekać do jej zakończenia.

Nowością w przepisach jest możliwość wydawania łącznego  świadectwa pracy dla umów terminowych, pomiędzy którymi nastąpiła przerwa w zatrudnieniu.

Przykład 1.

Strony 25 marca 2011 r. zawarły umowę o pracę na okres próbny 3 miesięcy do dnia 25 czerwca 2011 r.. Po zakończeniu tej umowy pracodawca zawarł z pracownikiem kolejną umowę o pracę, tym razem na czas określony od 26 czerwca 2011 r. do 31 marca 2012 r., następnie kolejna umowę po półtorej miesięcznej przerwie od 15 maja 2012 r. do 31 grudnia 2013 r.

W myśl obowiązujących przepisów obowiązek wydania świadectwa pracy, potwierdzającego trzy okresy zatrudnienia, powstaje dopiero w dniu upływu 24-miesięcznego terminu liczonego od dnia zawarcia pierwszej z umów, przy czym warunkiem konicznym jest zakończenie umowy terminowej, w przedstawionym przykładzie dniem w którym należy wystawić pracownikowi świadectwo pracy będzie 31 grudnia 2013 r.

Wyjątkiem od zasady wydawania świadectwa pracy po upływie terminu 24 miesięcy od zawarcia pierwszej z umów jest żądanie pracownika o wcześniejsze wydanie świadectwa pracy.

Uwagę zwraca również określony przez ustawodawcę sposób liczenia okresu 24-miesięcznego – ustawodawca określił jego początek jako datę zawarcia umowy a nie nawiązania stosunku pracy.

Niewydanie pracownikowi świadectwa pracy jest wykroczeniem zagrożonym karą grzywny od 1.000 zł do 30.000 zł.

 

Autor: Monika Smulewicz