Tylko do 28 lutego czas na przesłanie do US PIT 11

Płatnik podatku ma obowiązek przesłać podatnikowi do końca lutego informację o osiągniętych w danym roku przychodach PIT 11.  Drugi egzemplarze tej informacji Płatnik przesyła do US wskazanego przez pracownika, czy też zleceniobiorcę ( podatnika).

W informacji PIT 11 Płatnik oprócz własnych danych identyfikacyjnych i danych podatnika, wykazuje się wysokość osiągniętego przez pracownika w danym roku przychodów.

Za przychody ze stosunku pracy uznaje się kwoty wypłacone lub postawione do dyspozycji podatnika. Stąd kwota za miesiąc grudzień 2013 r. wypłacona w styczniu 2014 r. nie będzie już przychodem za rok 2013, a przychodem roku 2014.

Ponadto w PIT 11 wykazuje się koszty uzyskania przychodu, wysokości pobranych składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne podlegające odliczeniu od podatku oraz  wysokość pobranej zaliczki na podatek, pamiętając, że wykazujemy zaliczki pobrane a nie   zaliczki wpłacone do urzędu. Zatem do PIT-11 trafiają zaliczki pobrane od wynagrodzeń w miesiącach styczeń-grudzień, choćby zaliczka ta faktycznie była wpłacana na konto urzędu skarbowego w roku następnym, a więc wyszczególnić należy zaliczki pobrane od kwot stanowiących przychody pracownika w danym roku. Ta sama zasada poboru i wpłacenia zaliczek dotyczyć będzie płatnika rozliczającego zaliczki z tytułu umów zlecenie, dzieło itp.

Dodatkowo należy pamiętać, że w informacji PIT 11  nie wykazuje się przychodów zwolnionych  przedmiotowo za opodatkowanie ( art. 21 u.o.p.d.o.f).

 

Autor: Marzena Jasińska