Zwolnienie z obowiazku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia

Z dniem 22 luty 2016 weszło wiele zmian w kodeksie pracy. Z tą datą wszedł również przepis o możliwości zastosowania  przez pracodawcę jednostronnego  zwolnienia ze świadczenia pracy pracownika w okresie wypowiedzenia. Przed dniem wejścia tego przepisu  zwolnienie ze świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, odbywało się na podstawie zawartego między pracodawcą a  pracownikiem porozumienia. Obecne przepisy uregulowały sposób udzielania zwolnienia ze świadczenia pracy pracownikowi.

Art. 362 KP mówi, że w  związku z wypowiedzeniem umowy o pracę pracodawca może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy do upływu okresu wypowiedzenia. W okresie tego zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

 W okresie wypowiedzenia pracodawca ma również prawo nakazać  pracownikowi wykorzystania urlopu wypoczynkowego. Ze względu na to prawo pracodawca z pewnością podejmie decyzję o zwolnieniu pracownika z obowiązku świadczenia pracy dopiero po wykorzystaniu przez niego urlopu zaległego oraz należnego mu urlopu proporcjonalnego z roku kalendarzowego, w którym ustaje stosunek pracy.

Jeśli jednak urlop wypoczynkowy został już wykorzystany przez pracownika przed dokonaniem wypowiedzenia umowy o pracę, pracodawca może zwolnić pracownika ze świadczenia pracy już od dnia następnego po dniu zapoznania się przez pracownika z pismem wypowiadającym umowę o pracę.

W okresie zwolnienia ze świadczenia pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Wysokość wynagrodzenia za okres zwolnienia z obowiązku  świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia oblicza się w ten sam sposób, co przy wyliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.

 

Autor: Iwona Wołkiewicz