Komu przysługuje prawo do zasiłku chorobowego?

Zgodnie z ustawą z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa ubezpieczony nabywa prawo do zasiłku chorobowego po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego – jeśli podlega obowiązkowo temu ubezpieczeniu lub po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego – jeśli jest ubezpieczony dobrowolnie.

Do okresów ubezpieczenia chorobowego  wlicza się poprzednie okresy podlegania temu ubezpieczeniu, jeśli przerwa pomiędzy nimi nie przekroczyła 30 dni lub była spowodowana urlopem wychowawczym, bezpłatnym lub odbywaniem czynnej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego.

Istnieją również sytuacje, w których już od pierwszego dnia ubezpieczenia chorobowego ubezpieczonemu będzie przysługiwał zasiłek. Z taką sytuacją będziemy mieć np. do czynienia w przypadku zatrudnienia absolwenta szkoły lub szkoły wyższej, który został objęty ubezpieczeniem chorobowym lub przystąpił do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania dyplomu ukończenia szkoły wyższej.  W przepisach datą ukończenia studiów jest data złożenia egzaminu dyplomowego, w przypadku kierunków lekarskiego, lekarsko-dentystycznego i weterynarii – data złożenia ostatniego wymaganego planem studiów egzaminu, a w przypadku kierunku farmacja – data zaliczenia ostatniej, przewidzianej w planie studiów praktyki. Co jednak w sytuacji gdy zatrudnimy studenta  już po uzyskaniu przez niego absolutorium, ale przed złożeniem egzaminu dyplomowego? W myśl przepisów taki ubezpieczony nie jest jeszcze absolwentem, w związku z powyższym przez pierwsze 30 lub pierwsze 90 dni podlegania ubezpieczeniu chorobowemu będzie się znajdował w okresie wyczekiwania – jeśli zachoruje w tym czasie – pracodawca dokona potrącenia za czas nieświadczenia pracy, ale nie naliczy świadczenia chorobowego do którego pracownik nie nabył jeszcze prawa.

Jeśli ten sam pracownik stanie się niezdolny do pracy w wyniku wypadku w pracy, w drodze z pracy lub do pracy – pracownikowi będzie przysługiwało świadczenie od pierwszego dnia niezdolności do pracy pomimo tego, że być może nie upłynął jeszcze jego okres wyczekiwania. Podobnie nie będzie konieczności spełnienia wymogu wyczekiwania w przypadku zasiłku opiekuńczego lub macierzyńskiego.

Więcej na ten temat dowiesz się na naszym kursie zawodowym "Kadry-Płace-ZUS z Płatnikiem (kurs podstawowy)"

Autor: Katarzyna Paczkowska (wykładowca na kursach kadrowo-płacowych organizowanych przez Akademię Prawa Pracy i Rachunkowości CEDOZ)