Świadczenia urlopowe

 

Pracodawcy zatrudniający wg stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełny etat mogą tworzyć Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych lub wypłacać pracownikom świadczenia urlopowe. Świadczenie takie wypłaca się raz w roku pracownikowi, który korzysta w danym roku kalendarzowym z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Wypłata świadczenia urlopowego następuje przed wykorzystaniem urlopu – najpóźniej w dniu poprzedzającym jego rozpoczęcie.

Wysokość świadczenia urlopowego ustala się zgodnie z art.3 ust.4 ustawy o ZFŚS, a jego wysokość nie może przekroczyć wysokości odpisu podstawowego na ZFŚS, odpowiedniego do rodzaju zatrudnienia danego pracownika. Wysokość tą ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy danego pracownika.

Zakładając, że wysokość świadczenia urlopowego odpowiada wysokości odpisu podstawowego na ZFŚS, pracodawca powinien wypłacić świadczenie urlopowe w wysokościach nieprzekraczających:

 • dla pracownika zatrudnionego w normalnych warunkach:
  • w pełnym wymiarze czasu pracy 1093,93 zł
  • w połowie wymiaru czasu pracy 546,97 zł
  • dla pracownika zatrudnionego w szczególnych warunkach lub wykonującemu prace o szczególnym charakterze:
   • w pełnym wymiarze czasu pracy 1458,57 zł
   • w połowie wymiaru czasu pracy 729,29 zł
   • dla pracownika młodocianego:
    • w pierwszym roku nauki 145,86 zł
    • w drugim roku nauki 175,03 zł
    • w trzecim roku nauki 204,20 zł

Świadczenie urlopowe wypłacane zgodnie z ustawą o ZFŚS jest zwolnione z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, podlega natomiast opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Jeśli natomiast pracodawca wypłaca świadczenie nazwane urlopowym, ale wypłaca je na innej podstawie niż przepisy ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (np. na podstawie regulaminów wewnętrznych obowiązujących u danego pracodawcy), podlega ono obowiązkowi ubezpieczeń społecznych, ubezpieczenia zdrowotnego oraz podatkowi dochodowemu od osób fizycznych.

Więcej na ten temat dowiesz się na "Warsztatach specjalistów ds. wynagrodzeń dla średnio zaawansowanych".

Autor: Katarzyna Paczkowska (wykładowca na kursach kadrowo-płacowych organizowanych przez Akademię Prawa Pracy i Rachunkowości CEDOZ)