Kiedy pracodawca może rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę bez wypowiedzenia z przyczyn przez niego niezawinionych

 

Zgodnie z Art.53 par 1 k.p.  pracodawca ma prawo rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem z niezawinionych przez niego przyczyn:

1) jeśli niezdolność pracownika do pracy trwa:

a) dłużej niż 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy, gdzie już po upływie 3 miesięcznego zwolnienia lekarskiego można dokonać rozwiązania umowy o pracę

b) dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową, 

Dotyczy to sytuacji gdy upłynie 182 dni podstawowego okresu zasiłkowego albo 270 dni przy gruźlicy lub chorobie w czasie ciąży, oraz 3 miesiące pobierania świadczenia rehabilitacyjnego (90 dni, gdyż zgodnie z ustawą o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa miesiąc liczy się zawsze jako 30 dni).

2) w razie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy z innych przyczyn niż wymienione w pkt 1, trwającej dłużej niż 1 miesiąc.  

A zatem zgodnie z Art. 53 par. 1 k.p. pracodawca ma prawo rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia gdy:

a) pracownik po złożeniu wniosku nie otrzymuje świadczenia rehabilitacyjnego a wciąż jest niezdolny do pracy.

b) pracownik nie składa wniosku o zasiłek rehabilitacyjny lub rentę , ale wciąż przynosi zwolnienia od pracy

c) pracownik jest w okresie oczekiwania na decyzję ZUS, i nie pojawia się w pracy. W tym przypadku warto jednak odczekać na decyzję ZUS, nieobecność pracownika w pracy potraktować jako nieobecność usprawiedliwioną bezpłatną, a w sytuacji przyznania pracownikowi zasiłku rehabilitacyjnego wypłacić mu świadczenie. Jeżeli natomiast w tym 3-miesięcznym okresie ZUS podejmie decyzję odmowną, a pracownik wciąż będzie niezdolny do pracy, pracodawca nie musi czekać z decyzją o rozwiązaniu umowy w trybie art. 53 k.p. Może od razu po uprawomocnieniu się decyzji ZUS rozwiązać umowę. 

d) pracownik otrzymał świadczenie na mniej niż 3 miesiące i chce powrócić do pracy,  jednak tu przed podjęciem decyzji o zwolnieniu pracodawca musi sprawdzić, jaki jest stan zdrowia pracownika. W tym celu, po zakończeniu okresu zasiłkowego, należy skierować pracownika na badania kontrole i na ich podstawie podjąć decyzję co do dalszego zatrudnienia pracownika. 

e) pracownik składa wniosek o rentę. A więc, jeżeli spełnione zostały przesłanki do zwolnienia pracownika w trybie art. 53 k.p., to może on zwolnić pracownika zarówno przed otrzymaniem decyzji o przyznaniu renty, jak i po jej wydaniu. 

 

Śledź wpisy na naszym blogu, juz wkrótce kolejne ciekawe treści. Polecamy rónież: Zintegrowany kurs specjalistów ds. kadr i płac - od podstaw do specjalisty

Autor: Iwona Wołkiewicz - wykładowca na kursach organizowanych przez Akademię Prawa Pracy i Rachunkowości CEDOZ.