Jakich danych osobowych pracodawca będzie mógł żądać od kandydata do pracy oraz pracownika?

W dniu 21 lutego 2019 r. Sejm uchwalił  zmiany dostosowujące Kodeks Pracy do przepisów RODO. Określono jakich danych osobowych pracodawca będzie mógł żądać od kandydata do pracy,

a jakich danych od pracownika.

Pracodawca będzie mógł żądać następujących danych od kandydata lub pracownika:

Dane osobowe obowiązkowo podawane przez kandydata do pracy bez względu na rodzaj lub stanowisko pracy to:

– imię (imiona) i nazwisko

– data urodzenia

– dane kontaktowe wskazane przez kandydata do pracy i pracownika (np. numer telefonu, adres poczty elektronicznej czy inne formy kontaktu elektronicznego)

Dane osobowe obowiązkowo podawane przez kandydata do pracy, jeśli wymaga tego rodzaj lub stanowisko

– wykształcenie

– kwalifikacje zawodowe

– przebieg dotychczasowego zatrudnienia

Dodatkowe dane osobowe obowiązkowo podawane przez pracownika

– adres zamieszkania

– numer PESEL, a w razie jego braku

– rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość

– inne dane osobowe pracownika, a także dane osobowe dzieci pracownika i innych członków jego najbliższej rodziny, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy

– wykształcenie i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, jeżeli nie istniała podstawa do ich żądania od osoby ubiegającej się o zatrudnienie

– numer rachunku płatniczego, jeżeli pracownik nie złożył wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.

Dodatkowe dane osobowe obowiązkowo podawane przez pracownika na podstawie odrębnych przepisów Kodeksu pracy to tylko dane, które są niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

Przetwarzanie przez pracodawcę innych danych pozyskanych na jego wniosek lub z inicjatywy kandydata do pracy/pracownika – będzie możliwe wyłącznie za zgodą osoby ubiegającej się o pracę lub pracownika

  

Polecamy kurs: Zintegrowany kurs specjalistów ds. kadr i płac - od podstaw do specjalisty

Polecamy również szkolenie: Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy (warsztaty praktyczne)

Autor: Iwona Wołkiewicz - wykładowca na kursach organizowanych przez Akademię Prawa Pracy i Rachunkowości CEDOZ