Najważniesze zmiany w VAT od 1 stycznia 2014 r.

Od 1 stycznia 2014 zmieniły się w sposób istotny przepisy ustawy o podatku od towarów i usług. Zasadnicza zmiana dotyczy zasad ustalania terminu powstania obowiązku podatkowego w VAT. Obowiązujący do końca 2013 art. 19 ustawy o VAT, regulujący termin powstania obowiązku podatkowego został uchylony, a w jego miejsce dodano art. 19a ustawy.

Od 1 stycznia 2014 standardowy obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi.

Oznacza to, że moment powstania obowiązku podatkowego przestanie być zależny od momentu wystawienia faktury. Ustawodawca przewidział jednak wyjątki od tej zasady np. w przypadku dostawy energii elektrycznej, świadczenia usług najmu, dzierżawy, ochrony osób czy stałej obsługi prawnej.

Zatem nie będzie już zasady umożliwiającej przesunięcie terminu powstania obowiązku podatkowego na następny miesiąc bądź kwartał, w związku z wystawieniem faktury w ciągu 7 dni od momentu powstania obowiązku podatkowego (od wydania towaru lub wykonania usługi).

Bez zmian pozostaje zasada, zgodnie z którą otrzymanie przedpłaty lub zadatku będzie powodowało powstanie obowiązku podatkowego. Jednak i tutaj mamy do czynienia z wyjątkami (energia elektryczna, usługi najmu, ochrony osób itp.) 

Ustawodawca wprowadził również przepisy mówiące o momencie powstania obowiązku podatkowego przy usługach świadczonych etapami. Art. 19a ust. 2 ustawy o VAT określa, że usługę będzie uznawało się za wykonaną w przypadku, gdy będzie ona przyjmowana częściowo, dla których części określona jest zapłata.

W istotny sposób zmienią się również zasady odliczania podatku naliczonego. Obecnie bowiem zasadą ogólną jest, że prawo do odliczenia powstaje w okresie, kiedy podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny.

Od 1 stycznia 2014 zgodnie z art. 86 ust. 10 ustawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstanie w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych przez podatnika towarów lub usług powstał obowiązek podatkowy.

Z literalnego brzmienia przepisów wynika, że odliczenia podatku naliczonego będzie można dokonywać, jeżeli będą spełnione łącznie następujące warunki:

a)      powstał obowiązek podatkowy,

b)      podatnik otrzymał fakturę.

Nadal pozostaje natomiast zasada, że VAT można odliczyć w jednym z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych.

 

Autor: Dorota Kosińska