CIT 8 za rok 2013 złóż do US do dnia 31 marca 2014

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, do końca marca br. powinni złożyć zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty za rok 2013.

W terminie 3 miesięcy od zakończenia roku obrotowego podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych składają deklarację CIT-8 – w sprawie wysokości dochodu lub straty z tytułu działalności wykonywanej w danym roku obrotowym.

CIT-8 składać należy z załącznikami:

  • CIT-ST – dla ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - dotyczy podatników posiadających zakłady (oddziały) położone na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż właściwa dla ich siedziby,
  • CIT-ST/A – informacja o prowadzonych zakładach (jako podstawa do przekazania prawidłowo podatku dochodowego do odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego) – dotyczy podatników posiadających zakłady (oddziały) położone na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż właściwa dla ich siedziby,
  • CIT-8/O – w przypadku korzystania z ulg podatkowych w podatku od osób prawnych,
  • CIT-D – w przypadku otrzymywania lub przekazywania darowizn,
  • SSE-R – w przypadku prowadzących działalność w specjalnej strefie ekonomicznej.

Do organu podatkowego podatnik obowiązkowo łącznie z CIT-8 składa sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy wraz z opinią i raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (jeżeli podatnik jest obowiązany do przeprowadzenia badania sprawozdania przez biegłego), w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, a spółki - także odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe. Obowiązek złożenia opinii i raportu nie dotyczy podatników, których sprawozdania finansowe są zwolnione z obowiązku badania.

W celu opanowania tych umiejetności warto skorzystać z kursu ksiegowości.