Nowe regulacje prawne w podatku dochodowym od osób fizycznych

W związku z ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1217), do ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzone zostały zmiany, które zaczęły obowiązywać z od 1 stycznia 2016 r.

Wprowadzone zmiany dotyczą rozszerzenia katalogu dochodów/przychodów wolnych od podatku  na podstawie art. 21 ust 1 ustawy PIT,  do którego dodano :

  • pkt 8a, z którego wynika, że wolny od podatku dochodowego jest zasiłek macierzyński otrzymany na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników,
  • pkt 82a zwalniający od podatku dochodowego kwoty podwyższenia uposażenia, o których mowa w art. 121a ust. 3a ustawy o Policji, w art. 125a ust. 3a ustawy o Straży Granicznej,
     w art. 105a ust. 3a ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, w art. 108a ust. 3a ustawy o Biurze Ochrony Rządu, w art. 136a ust. 3a ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, w art. 90 ust. 1ba ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych,
    w art. 96a ust. 3a ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, w art. 102a ust. 3a ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, w art. 152a ust. 3a ustawy o Służbie Celnej, w art. 60a ust. 3a ustawy o Służbie Więziennej oraz kwoty podwyższenia zasiłku macierzyńskiego, o których mowa w art. 31 ust. 3a ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

 

Dodano również  nowy art. 52f, na podstawie którego wolne od podatku są:

1) zasiłek macierzyński przyznany na podstawie art. 20 ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw,

2) kwoty podwyższenia uposażenia oraz kwoty podwyższenia zasiłku macierzyńskiego przyznane  na podstawie art. 21 ww. ustawy nowelizującej.

Ponadto od 2016 roku obowiązują nowe preferencje podatkowe dla wydatków na żłobki i przedszkola wprowadzone ustawą z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1296).

Do ustawy PIT dodano:

  • rozszerzenie zakresu zwolnienia z art. 21 ust 1 pkt 67a) na świadczenia otrzymane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, związane z pobytem dzieci osób uprawnionych do tych świadczeń w przedszkolach (dotychczas zwolnieniem objęte były jedynie świadczenia związane z pobytem dzieci w żłobkach i klubach dziecięcych),
  • wprowadzenie nowego zwolnienia – art. 21 ust. 1 pkt 67b - na podstawie którego zwolnione z opodatkowania byłyby świadczenia otrzymane od pracodawcy sfinansowane z innego źródła niż zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, z tytułu uczęszczania dziecka pracownika do żłobka, klubu dziecięcego lub przedszkola lub objęcia dziecka pracownika opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna.

 

Nowelizacja reguluje koszty po stronie pracodawcy; zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 i 2 lit. ustawy PIT kosztami uzyskania przychodów są:

1) koszty poniesione przez pracodawcę na utworzenie zakładowego żłobka, zakładowego klubu dziecięcego lub zakładowego przedszkola;

2) koszty związane z prowadzeniem zakładowego żłobka, zakładowego klubu dziecięcego lub zakładowego przedszkola do wysokości limitów, tj. do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie na każde dziecko pracownika, o którym mowa w art. 27f ust. 1 ustawy PIT:

 

  • uczęszczające do żłobka lub klubu dziecięcego - kwoty 400 zł oraz
  • uczęszczające do przedszkola - kwoty 200 zł.

 

3) koszty z tytułu dofinansowania pracownikowi wydatków związanych z objęciem dziecka pracownika opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna, uczęszczaniem dziecka pracownika do żłobka lub klubu dziecięcego oraz uczęszczaniem dziecka pracownika do przedszkola; również w granicach ww. limitu miesięcznie.

Powyższe kategorie wydatków stanowią koszty uzyskania przychodów, pod warunkiem, że nie zostały sfinansowane z ZFŚS.

Autor: Jolanta Romanowicz