Amortyzacja podatkowa samochodu osobowego w firmie

Z/g z art.16 h Cit i art.22h.1.Pit odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środka trwałego począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały wprowadzono do ewidencji. Problem powstaje gdy wartość początkowa samochodu przekracza 20.000 Euro bowiem Z/g z art.16p.4 nie uważa się za koszty uzyskania przychodu odpisów amortyzacyjnych samochodu osobowego w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej równowartość 20 000 Euro przeliczonej na złote według kursu średniego Euro ogłoszonego przez NBP z dnia PRZEKAZANIA samochodu do używania.

Według przykładu wartość początkowa samochodu osobowego wynosi 115927,50, przeliczając limit 20.000 Euro stosujemy kurs średni NBP, z 6.04.2016 tj. z DNIA PRZEKAZANIA SAMOCHODU DO UŻYTKOWANIA, (który przykładowo wynosi 4,10) wobec tego limit wynosi:

20.000 Euro x 4,10 = 82.000

Na podstawie załącznika nr 1 wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych, stawka amortyzacji dla grupy 741 samochody osobowe wynosi rocznie 20 %.

Amortyzacje liczymy od całej wartości początkowej samochodu, natomiast kosztem uzyskania przychodu jest amortyzacja do limitu 20.000 Euro.

Amortyzacja ponad limit nie stanowi kosztu uzyskania przychodu w związku z tym należy w planie kont wydzielić konta na których księgujemy koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (nkup) do celów podatkowych.

Wyliczenie amortyzacji :

Wartość początkowa samochodu osobowego – 115927,50 x 20% = 23185,50 (roczna)

Miesięczna: 23185,50 : 12 m-cy = 1932,13 miesięcznie

Limit 20.000 Euro – 82000 x 20% = 16400 roczna

Miesięczna: 16400 : 12 m-cy = 1366,67 miesięcznie

Pełna amortyzacja miesięcznie wynosi  - 1932,13

Limit amortyzacja podatkowa kup wynosi - 1366,67

Różnica amortyzacja nkup wynosi  -  565,46

Dekretacja

W-n Amortyzacja kup  - 1366,67 

W-n Amortyzacja NKUP  - 565,46

Ma  Umorzenie  - 1932,13

 

Autor: Hanna Ludwiniak