Nowe limity podatkowe w 2017 roku

Jak co roku, tak również w bieżącym roku ustawodawca przygotował dla księgowych nowe możliwości aktualizacji i podnoszenia kwalifikacji zawodowych ;-). Podatki za grudzień policzone, czas powoli przygotować się do rozliczeń podatkowych za styczeń. Co nowego w limitach podatkowych ?

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych:

  • Podatnicy, którzy rozpoczynają w roku 2017 działalność gospodarczą i wybiorą jako formę opodatkowania ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - do końca roku mogą korzystać z tej formy niezależnie od osiągniętych przychodów.
  • Podatnicy którzy prowadzili działalność  mogą skorzystać z tej formy rozliczenia z Urzędem Skarbowym jeśli ich przychody w roku 2016 nie przekroczyły równowartości 250 000 euro w przeliczeniu na zł. według średniego kursu NBP z pierwszego dnia roboczego października 2016 r. /to znaczy 3.10.2016r/ - który wynosił 4,2916. Równowartość przychodów to 1 074 400 zł.  

Podany limit ma również zastosowanie przy wyborze ryczałtem od przychodów ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych.

Mówi o tym Ustawa o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne z 20 11.1998r ze zmianami – ostatnia Dz.U. z 2016r. poz. 2180.

Księgi rachunkowe:

Podatnicy dokumentujący swoją działalność prowadząc podatkową książkę przychodów i rozchodów i rozliczają się z Urzędem Skarbowym w formie podatku liniowego lub według skali mogą rozliczać się w tej formie w roku 2017 jeśli ich przychody netto nie osiągnęły równowartość  2 000 000 euro - 8 595 200 zł.  Art.2 ust.1 ustawy o rachunkowości, oraz art. 24 ust.4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jeśli podatnik w roku 2016 przekroczył ten limit jest zobligowany do prowadzenia ksiąg rachunkowych tzw. pełnej księgowości na kontach księgowych. Podatnicy rozpoczynający działalność w roku bieżącym i wybierający podatkową książkę przychodów i rozchodów - mogą ją prowadzić do końca roku niezależnie od osiągniętych przychodów.

Podatek Vat:

Podwyższony został również limit uprawniający do korzystania z tzw. podmiotowego zwolnienia z Vat, zgodnie z nowym regulaminem zwalnia się sprzedaż dokonywaną przez podmioty gospodarcze , których wartość  nie przekroczyła kwoty 200 000 zł. Należy podkreślić, że wystawiana faktura przekraczająca wymienioną  kwotę limitu rodzi obowiązek opodatkowania tej sprzedaży podatkiem Vat. Ustawa z 1.12.2016r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw . /Dz. U. 2016r. poz. 2024/.

Jednorazowa amortyzacja:

Majądo niej prawo mali podatnicy, oraz ci podatnicy którzy rozpoczynają działalność gospodarczą w pierwszym roku podatkowej działalności - wynosi ona równowartość 50 000 euro wg średniego kursu NBP z 3.10.2016r w zaokrągleniu do tysiąca zł.  – 215 000 zł. Limit ten nie ma zastosowania dla podatników którzy w roku bieżącym lub w ciągu 2 ostatnich lat licząc od końca roku poprzedzającego rok rozpoczęcia działalności  prowadzili już działalność gospodarczą samodzielnie lub jako wspólnik w spółce nie mającej osobowości prawnej, a także jeśli taką działalność prowadził współmałżonek, a między małżonkami była wspólność majątkowa /ustawa o podatku od osób fizycznych Dz.U.2012 poz. 361 ze zmianami/.       

Więcej na ten temat dowiesz się na "Certyfikowanym kursie księgowości".

Opracowanie: Zofia Jasak-Żółcik (wykładowca na kursach księgowości organizowanych przez CEDOZ)