Zmiany w podatkowej książce przychodów i rozchodów w 2017 r.


W obowiązującym
od 8 kwietnia 2016r nowym wzorze podatkowej książki wydzielona została kolumna 16 /art.26e ustawy o PIT/na wpisywanie kosztów działalności badawczo- rozwojowych. W kolumnie tej należy wpisywać wszystkie ponoszone na ten cel koszty, niezależnie od tego jaka ich część będzie odliczana od podstawy opodatkowania.

Nowy wzór musieli stosować podatnicy którzy rozpoczęli swoją działalność po 8 kwietnia 2016r. W roku bieżącym zobligowani są stosować wszyscy prowadzący pkpir.

Według podanego wcześniej nowego przepisu tzw. koszty kwalifikowane dwukrotnie zmniejszają podstawę opodatkowania:

 • najpierw jako koszty uzyskania przychodów
 • następnie częściowo jako odliczenia od dochodu w zeznaniu rocznym


Działalność badawczo-rozwojowa
to działalność twórcza, mająca na celu zwiększenie zasobów wiedzy oraz wykorzystanie jej do tworzenia nowych zastosowań.                                                    

Koszty które kwalifikowane są do kosztów badawczo-rozwojowych to:

 • wynagrodzenia dotyczące pracowników realizujących działalność badawczo-rozwojową oraz składki ZUS
 • nabycie na ten cel materiałów i surowców
 • ekspertyzy, opinie, usługi doradcze
 • odpłatne korzystanie z aparatury naukowo- badawczej wyłącznie na ten cel
 • odpisy amortyzacyjne wynikające z wykorzystywania środków na cele badawczo -rozwojowe
 • koszty związane z uzyskaniem i utrzymaniem patentu, wzoru przemysłowego, prawa ochronnego na wzór użytkowy


Warunkiem
skorzystania z ulgi /odliczenia/jest wyodrębnienie kosztów działalności badawczo-rozwojowych w prowadzonej ewidencji podatkowej/art.24a ust.1b ustawy o PIT/. W zeznaniu rocznym odliczeniu podlega tylko część wydatków -to znaczy za rok 2016

 • 30% kosztów wynagrodzeń i składek ZUS
 • 20% pozostałych kosztów kwalifikowanych /limit dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Za rok 2017 będzie - 50% tych kosztów.


Koszty kwalifikowane podlegają odliczeniu jeżeli nie zostały zwrócone w jakikolwiek innej formie, oraz podatnik nie prowadzi działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej

Możliwości odliczenia:

 • Ulga podlega odliczeniu od działalności gospodarczej podatników rozliczających się według skali i podatkiem liniowym. Do rozliczenia służy PIT/BR który jest załącznikiem do PIT-36 i PIT-36L
 • Jeżeli podatnik w roku wydatkowania na B+R poniósł stratę to może dokonać tych odliczeń w ciągu sześciu kolejnych lat podatkowych
 • Jeżeli podatnik rozpoczął działalność gospodarczą (start - ap) w 2017r. i nie uzyska dochodu może w zamian za odliczenie uzyskać gotówkę, a także w kolejnym roku podatkowym o ile nosi status mikro, mało, lub średniego przedsiębiorcy.
 • Podatnik ma obowiązek zwrócić przyznaną pomoc ,jeśli w okresie trzech lat od końca roku za który otrzymał pomoc zlikwiduje swoją działalność gospodarczą
 • Kosztów z kolumny 16 nie sumuje się z kosztami z kolumn 10, 11, i 14 książki. Kolumna 16 służy wyłącznie do rozliczenia ulgi B+R odliczanej od dochodu w załączniku PIT/BR

 

Więcej na ten temat dowiesz się na kursie Księga przychodów i rozchodów w praktyce oraz na Warsztatach z rachunkowości zaawansowanej.

Opracowanie: Zofia Jasak-Żółcik (wykładowca na kursach księgowości organizowanych przez CEDOZ)