Od 15 marca 2018 roku sprawozdań finansowych nie złożymy w Urzędzie Skarbowym i Krajowym Rejestrze Sądowym w formie papierowej.

Zgodnie z brzmieniem art.69 ust. 1. ustawy o rachunkowości:

Kierownik jednostki składa we właściwym rejestrze sądowym roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z badania, jeżeli podlegało ono badaniu, odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty, a w przypadku jednostek, o których mowa w art. 49 ust. 1 - także sprawozdanie z działalności - w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.

Począwszy od 15 marca 2018 roku sprawozdania finansowe wraz z dokumentami, o których mowa    w art. 69 ust. 1 ustawy o rachunkowości będą składane wyłącznie drogą elektroniczną. Sprawozdanie finansowe wraz z załącznikami będzie można wysłać korzystając z systemu teleinformatycznego udostępnionego przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

W terminie do 30 września bieżącego roku, przepisy umożliwiają złożenie sprawozdania finansowego poprzez dołączenie do zgłoszenia lub wniosku kopii załączników do sprawozdania finansowego, o których mowa w art. 69 Ustawy o rachunkowości, przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP, przez co najmniej jedną osobę fizyczną uprawnioną do reprezentowania jednostki, której sprawozdanie finansowe dotyczy.

Złożone elektronicznie sprawozdanie finansowe zostanie przekazane automatycznie do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych. Oznacza to, że jednostki prowadzące księgi rachunkowe zwolnione są z obowiązku składania swoich sprawozdań w urzędach skarbowych.

Zgłaszanie sprawozdania finansowe drogą elektroniczną do Repozytorium Dokumentów Finansowych nie podlega żadnym opłatom.

Wprowadzone zmiany przepisów przewidują także, że z dniem 01 października 2018 roku sprawozdania finansowe będą sporządzane wyłącznie w formie elektronicznej.

Sprawdź nasze kursy księgowości!