Rozliczenia międzyokresowe przychodów – przychody przyszłych okresów.

Zgodnie z art. 41rozliczenia międzyokresowe przychodów, dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności obejmują w szczególności:

- równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w przyszłości czyli w następnych okresach sprawozdawczych

- środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie  nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych,  jeżeli stosownie do innych ustaw nie zwiększają one kapitałów lub funduszy własnych. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych lub kosztów prac rozwojowych sfinansowanych z tych źródeł

- ujemną wartość firmy – wartość firmy stanowi różnicę między ceną nabycia określonej jednostki lub zorganizowanej jej części a niższą od niej wartością godziwa przyjętych aktywów netto. Jeżeli cena nabycia jednostki lub zorganizowanej jej części jest niższa od wartości godziwej przyjętych aktywów netto to różnica stanowi ujemną wartość firmy:

- przyjętych nieodpłatnie, w tym także w drodze darowizny, środków trwałych, środków trwałych w budowie, oraz wartości niematerialnych i prawnych

W ewidencji księgowej  na koncie Rozliczenia międzyokresowe przychodów

po stronie kredytowej ujmuje się:

- otrzymanie przedpłat, zaliczek, zadatków na poczet przyszłych świadczeń

- dotacje do środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

- otrzymane darowizny środków trwałych , wartości niematerialnych i prawnych

Po stronie debetowej ewidencjonuje się:

- przeniesienie w odpowiednim okresie sprawozdawczym na właściwe konto przychodów.

Na koniec okresu sprawozdawczego konto – Rozliczenie międzyokresowe przychodów może wykazywać wyłącznie saldo kredytowe.

Takie świadczenia nie stanowią przychodów podatkowych, ani bilansowych ,zgodnie z ustawa o rachunkowości wykazuje się je w bilansie w pasywach w kwocie netto.

Natomiast zgodnie z ustawą o podatku vat art. 19 p 8 otrzymanie całości lub części zapłaty w szczególności przedpłatę zaliczkę, zadatek przed dokonaniem dostawy lub wykonaniem usługi obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty.

 

Polecamy: Zintegrowany kurs na samodzielnego księgowego (od podstaw do specjalisty)

Autor: Hanna Ludwiniak - wykładowca na kursach organizowanych przez Akademię Prawa Pracy i Rachunkowości CEDOZ