Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

 

1. W związku z przejściowymi różnicami miedzy wykazaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, firma tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37.uor.)

2. Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w  przyszłości zapłaty, w związku z wystąpieniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic ,które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości .

3. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia .

4. Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania podatku dochodowego .

5. Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wykazywane są w bilansie oddzielnie .rezerwę i aktywa można kompensować, jeżeli jednostka ma tytuł uprawniający ja do ich jednoczesnego uwzględniania przy obliczaniu kwoty zobowiązania podatkowego.

Przykład:

Firma posiada środek trwały o wartości początkowej   - 80.000,00

- dotychczasowa amortyzacja podatkowa                   - 40.000,00

- dotychczasowa amortyzacja księgowa                     - 32.000,00

- wartość podatkowa   80.000,00     - 40.000,00         - 40.000,00

- wartość księgowa      80.000,00    - 32.000,00         - 48.000,00

- różnica przejściowa dodatnia                                  -  8.000,00

- rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 8,000,00 x 19% = 1.520,00

Księgujemy; W-n - podatek dochodowy i inne obowiązkowe obciążenie wyniku/Ma- rezerwy na podatek odroczony

Przykład 2.

W związku ze zmiana działalności firmy (likwidujemy działalność produkcyjna) dokonano odpisu aktualizującego maszyny produkcyjnej

- wartość początkowa maszyny               - 360.000,00

- dotychczasowa amortyzacja                 - 240.000,00

- utrata wartości maszyny produkcyjnej   - 40.000,00

(utrata wartości maszyny zwiększyła dotychczasowe umorzenie i została zaksięgowana do pozostałych kosztów operacyjnych W-n- koszty operacyjne/Ma - odpisy umorzeniowe z tytułu trwalej utraty przydatności gospodarczej)   

- wartość księgowa maszyny (360.000,00 -240.000,00 -40.000,000 = 80.000,00)

- wartość podatkowa (360.000,00 -240.000,00 = 120.000,00)

- różnica przejściowa ujemna  40.000,00

- aktywa z tytułu odroczonego  podatku  (40.000,00 x 19% = 7.600,00)

Księgujemy: W-n –aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego/Ma - podatek dochodowy i inne obowiązkowe obciążenie wyniku.

  

Polecamy: Zintegrowany kurs na samodzielnego księgowego (od podstaw do specjalisty)

Autor: Hanna Ludwiniak - wykładowca na kursach organizowanych przez Akademię Prawa Pracy i Rachunkowości CEDOZ