Czy wydatki na walkę z COVID-19 mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?

coronanowe

 

W związku z obowiązującym stanem zagrożenia epidemiologicznego wielu pracodawców ponosi dodatkowe wydatki związane z ochroną pracowników i wdrożeniem pracy zdalnej. Czy mogę je zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

Specustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych milczy w tym zakresie. Ale można skorzystać z dotychczasowych rozwiązań prawnych.

Kodeks pracy nakazuje pracodawcy chronić życie i zdrowie pracowników (art. 207 §2 K.P.) przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Takie same obowiązki ma pracodawca względem osób wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na tzw. samozatrudnionych.

Co do zasady wydatki wynikające z przepisów tzw. b.h.p. stanowią koszty uzyskania przychodu. Tym samym wydatki na zakup maseczek, środków do dezynfekcji, papierowych ręczników, dezynfekcję pomieszczeń można uznać za koszt podatkowy. 

Istotne jest też to, że powodem ich poniesienia wydatków na zabezpieczenie pracowników przed chorobą są nie tylko przepisy prawa pracy ale przede wszystkim dbałość o ciągłość pracy i uniknięcie dezorganizacji funkcjonowania firmy spowodowanej nieobecnością pracowników. Działania te wypełniają definicję kosztu uzyskania przychodu, o której mowa w art. 15 ust. 1 Ustawy CIT/art. 22 ust.1 Ustawy PIT.

Podobnie będzie z wydatkami na organizację pracy zdalnej (zakup nowych laptopów, modemów). One także mogą stanowić koszt uzyskania przychodów. 

Polecamy kurs: Zintegrowany kurs na samodzielnego księgowego (od podstaw do specjalisty)

Autor: Mirosława Zugaj - wykładowca na kursach organizowanych przez Akademię Prawa Pracy i Rachunkowości CEDOZ