Regulacje sanitarne

WAŻNY KOMUNIKAT !

W związku z nowymi regulacjami dotyczącymi działalności placówek oświatowych od 19 października 2020 roku wszystkie kursy będą realizowane w systemie zdalnym (online), z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zgodnie z regulaminem szkoleń umożliwiamy zawieszenie uczestnictwa w kursie i dokończenie go w późniejszym terminie, po wznowieniu zajęć w systemie stacjonarnym. Zachęcamy jednak do kontynuowania zajęć w formule online i zdobycie atrakcyjnych kwalifikacji bez niepotrzebnej zwłoki, z gwarancją ewentualnrgo powtorzenia zajęć w formule stacjonarnej.

Więcej informacji: KURSY ONLINE


 

Zarządzenie Dyrektora niepublicznej placówki oświatowej Akademia Prawa Pracy i Rachunkowości CEDOZ w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2020 r.

Procedura organizacji pracy niepublicznej placówki oświatowej kształcenia ustawicznego Akademia Prawa Pracy i Rachunkowości CEDOZ od 1 września 2020 r. i postępowania prewencyjnego pracowników oraz kursantów w czasie zagrożenia epidemicznego.

Procedura została utworzona na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.

I. Cel

Celem procedury jest określenie zasad organizacji pracy placówki w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i określenie działań prewencyjnych mających na celu uniknięcie rozprzestrzeniania się wirusa.

II. Zakres procedury

Procedurę należy stosować w Akademii Prawa Pracy i Rachunkowości CEDOZ, niepublicznej placówce oświatowej kształcenia ustawicznego.

III. Osoby odpowiedzialne za wdrożenie procedury

Dyrektor placówki. 

IV. Postanowienia ogólne.

 1. Do placówki może przychodzić tylko:
  • kursant/pracownik zdrowy, bez objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych,
  • kursant/pracownik, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie,
  • kursant/pracownik, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji 
   w warunkach domowych.
 2. Przez objawy, o których mowa w pkt. 1a) rozumie się:
  • podwyższoną temperaturę ciała,
  • ból gardła,
  • kaszel,
  • duszności i problemy z oddychaniem,
  • uczucie wyczerpania,
  • brak apetytu.
 3. Należy ograniczyć na terenie placówki przebywanie osób z zewnątrz, a jeśli ich obecność jest niezbędna zobowiązać do stosowania środków ochronnych (osłona nosa i ust, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 4. Przebywanie osób z zewnątrz na terenie placówki możliwe jest tylko w wyznaczonych przez dyrektora miejscach – hallu wejściowym.
 5. Obowiązuje całkowity zakaz przebywania na terenie placówki osób z zewnątrz z objawami wskazującymi na infekcję dróg oddechowych, o których mowa w pkt. 2.

 

V. Higiena i dezynfekcja

 1. Wszyscy kursanci i pracownicy placówki zobowiązani są do przestrzegania najwyższych standardów higienicznych tj. częstego mycia rąk, w szczególności po przyjściu do placówki, przed jedzeniem i po skorzystaniu z toalety.
 2. Na terenie placówki obowiązują ogólne zasady higieny, tj. ochrona ust i nosa podczas kaszlu i kichania, unikanie dotykania oczu, ust i nosa. WYMAGANE jest noszenie maseczek w przestrzeniach ogólnodostępnych (poza miejscem nauki w sali wykładowej).
 3. Placówka wyposażona jest w środki dezynfekujące niezbędne do odkażania pomocy dydaktycznych i elementów stałych oraz środki do dezynfekcji rąk.
 4. Placówka wyposażona jest w bezdotykowe termometry, które są regularnie dezynfekowane.
 5. Należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta środka dezynfekującego, zwłaszcza w zakresie czasu niezbędnego do wietrzenia zdezynfekowanych przedmiotów i pomieszczeń.
 6. Na terenie placówki przeprowadzany jest monitoring codziennych prac porządkowych, w tym przede wszystkim utrzymania czystości w salach wykładowych, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, powierzchni dotykowych – klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i miejscach spożywania posiłków, klawiatur, kalkulatorów i włączników.
 7. Przed wejściem do pomieszczeń placówki obowiązuje dezynfekcja rąk. Informacja o takim obowiązku wraz z instrukcją zamieszczona jest przy wejściu. 
 8. Przed wejściem do placówki umieszczony jest środek do dezynfekcji rąk.
 9. Przy wejściu do placówki umieszczone są numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych. 
 10. W przypadku korzystania przez kursantów lub pracowników placówki z rękawic jednorazowych, maseczek jednorazowych placówka zapewnia pojemnik lub miejsce do ich wyrzucania zgodnie z wytycznymi GIS (odpady wytworzone przez osoby zdrowe takie jak: środki zapobiegawcze (maseczki, rękawiczki) stosowane np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa, powinny być wrzucane do pojemnika/worka na odpady zmieszane).
 11. Z sal wykładowych, w której przebywają kursanci, usuwa się przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować.

 

VI. Organizacja pracy placówki

 1. Placówka zapewnia taką organizację pracy, która ograniczy gromadzenie się poszczególnych grup kursantów poprzez: 
  • kierowaniu kursantów po przyjściu do placówki bezpośrednio do zajęcia wyznaczonego miejsca w sali wykładowej,
  • kierowaniu kursantów po zakończeniu zajęć pojedynczo bezpośrednio do wyjścia z pomieszczeń placówki,
  • organizację przerw osobno dla każdej grupy (kursu), 
 2. Należy zapewnić stałą wymianę powietrza w salach wykładowych oraz częściach wspólnych poprzez nieprzerwane działanie systemu klimatyzacji.
 3. Kursant powinien korzystać wyłącznie z własnych przyborów i materiałów (w tym przekazanych przez placówkę), które nie powinny być udostępniane innym kursantom.

 

VII. Przygotowywanie i wydawanie napojów

 1. Korzystanie z dystrybutora wody pitnej przez kursantów odbywa się pod nadzorem pracownika placówki i zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.
 2. Expresy do kawy są wyłączone i nie wolno z nich korzystać

 

VIII. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u kursanta.

 1. Jeżeli kursant przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować go w odrębnym pomieszczeniu (sala P) lub innym wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości.
 2. Osobie tej należy zmierzyć temperaturę ciała i jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej – należy odesłać ją do domu i przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej.
 3. Kursant odesłany z objawami chorobowymi ma obowiązek poinformowania dyrektora o wyniku badania przez lekarza.
 4. Dyrektor placówki informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, ponadto organ prowadzący i Kuratorium Oświaty w Warszawie o podejrzeniu zakażenia u kursanta.
 5. Osoby z grupy kursanta, u którego podejrzewa się zakażenie są informowani bezpośrednio lub telefonicznie o zaistniałej sytuacji.
 6. Obszar, w którym poruszał się i przebywał kursant należy bezzwłocznie poddać gruntownemu sprzątaniu.
 7. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności należy sporządzić notatkę lub protokół.

 

IX. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika placówki

 1. Pracownik, który w czasie pracy zauważył u siebie objawy chorobowe typu: gorączka, uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, bóle głowy, bóle mięśni niezwłocznie informuje o tym dyrektora placówki, który podejmuje następujące działania:
  • kieruje pracownika, do wyznaczonego odizolowanego pomieszczenia – sala P lub innym wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2m odległości (unikając kontaktu z innymi osobami),
  • zachowując bezpieczną odległość, przeprowadza wywiad z pracownikiem i zaleca kontakt z lekarzem celem weryfikacji stanu zdrowia,
  • do czasu ustalenia stanu zdrowia dyrektor odsuwa pracownika od pracy,
  • o wynikach badania, przeprowadzonego przez lekarza, pracownik niezwłocznie informuje dyrektora placówki.
 2. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik należy bezzwłocznie poddać gruntownemu sprzątaniu.
 3. Każdy pracownik powinien poddać się pomiarowi temperatury ciała w razie uzasadnionej potrzeby.
 4. Pracownicy z objawami choroby, o których mowa dziale IV pkt. 2 nie mogą przychodzić do pracy.
 5. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i organ prowadzący o zaistniałej sytuacji.
 6. Dyrektor placówki zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 7. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności, należy sporządzić notatkę lub protokół.

 

X. Postępowanie w przypadku kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie

 1. Definicja KONTAKTU obejmuje:
  • każdego pracownika placówki pozostającego w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie w odległości mniej niż 2 metry przez ponad 15 minut,
  • rozmowę z osobą zakażoną twarzą w twarz przez dłuższy czas,
  • każdą osobę mieszkającą w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba chora.
 2. Osób z kontaktu NIE uważa się za zakażone, jednak prewencyjnie zaleca się:
  • pozostanie w domu przez 10 dni od ostatniego kontaktu z osobą chorą i prowadzenie samoobserwacji – codzienny pomiar temperatury i świadome zwracanie uwagi na swój stan zdrowia,
  • poddanie się monitoringowi pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej w szczególności udostępnienie numeru telefonu w celu umożliwienia codziennego kontaktu i przeprowadzenia wywiadu odnośnie stanu zdrowia,
  • jeżeli w ciągu 10 dni samoobserwacji zauważone zostaną objawy (gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem) należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.
 3. Pozostali pracownicy nie są zobowiązani do podejmowania szczególnych środków ostrożności. Jeśli wystąpią niepokojące objawy, poddani zostaną kwalifikacji w zależności od rodzaju tych objawów przez służby sanitarne.

 

XI. Potwierdzenie zakażenia SARS-CoV-2 na terenie placówki

 1. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zaistniałej sytuacji i w porozumieniu z organem prowadzącym, po uzyskaniu pozytywnej opinii sanepidu, podejmuje stosowną decyzję o zamknięciu placówki lub zmianie modelu kształcenia, ewentualnie innych środkach prewencyjnych.
 2. Dyrektor placówki o potwierdzeniu zakażenia u pracownika/kursanta informuje organ prowadzący i kuratora oświaty.
 3. W przypadku potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 dyrektor placówki zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 4. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności należy sporządzić notatkę lub protokół.
 5. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części pomieszczenia lub jego całości, w którym przebywała osoba zakażona.

 

XII. Postanowienia końcowe

W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów (wymienionych w części IV pkt.2) bezzwłocznie należy powiadomić telefonicznie Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w m.st. Warszawie, ul. Jana Kochanowskiego 21, 01-864 Warszawa:

 • Infolinia dla obywatela ws. kwarantanny i zdrowia – 222 500 115,
 • Numer informacyjny czynny w godz. 8:00–16:00 – 22 32 58 958,
 • Kontakt do biura podawczego – 22 31 07 900
 • Adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.