Certyfikowany kurs głównego księgowego

 klasyfikacja zawodu 121101 - główny księgowy


 

ADRESACI KURSU

Kurs przeznaczony jest dla osób znających problematykę rachunkowości na poziomie księgowego - samodzielnego księgowego.

CEL KURSU

Celem kursu jest wyposażenie w wiedzę i umiejętności niezbędne do planowania, kontrolowania i ewidencjonowania operacji gospodarczych, sporządzania sprawozdań finansowych i analiz ekonomicznych. Przygotowuje do kierowania zespołem księgowych w podmiocie gospodarczym o zróżnicowanym charakterze działalności - handel, usługi, produkcja itp. Pozwala podjąć pracę na stanowisku głównego księgowego.

FORMA KURSU

Kurs prowadzony jest w formie warsztatów poprzedzonych wykładem, podczas którego prowadzący przedstawia liczne przykłady i interpretacje, oraz zaprasza uczestników do samodzielnego rozwiązywania zadań, które systematyzują i porządkują wiedzę.

Realizacja zakładanego celu kształcenia następuje poprzez:

 • aktywny udział słuchaczy w zajęciach,
 • naukę własną słuchacza,
 • studiowanie literatury przedmiotu,
 • prace kontrolne w postaci testów, zadań lub innych form.

Kurs obejmuje 150 godzin dydaktycznych (w tym egzamin).

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE

Efektem kształcenia powinna być nabyta wiedza zawodowa i opanowane umiejętności zawodowe dające zdolność wykonywania pracy polegającej na:

 • umiejętności weryfikacji zapisów ewidencji kosztów na kontach zespołów 4 i 5,
 • umiejętności weryfikacji ewidencji środków pieniężnych i kredytów bankowych,
 • umiejętności weryfikacji ewidencji środków trwałych,
 • umiejętności weryfikacji dokonywania zapisów ewidencji przychodów,
 • umiejętności ustalania zobowiązań z tytułu pdof, pdop, vat.
 • umiejętności przygotowania bilansu i rachunku wyników
 • umiejętności przygotowania sprawozdania finansowego
 • umiejętności przeprowadzania analiz finansowych

EGZAMIN/CERTYFIKACJA ZAWODU

Po zakończeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2019 poz. 652).

Dodatkowo osoba, która zdała egzamin na zasadach określonych przez Radę Programową Akademii Prawa Pracy i Rachunkowości otrzymuje zaświadczenie potwierdzające umiejętności w obrębię zawodu:

 • Główny księgowy - 121101

< Wróć do listy kursów