Certyfikowany kurs na samodzielnego księgowego (poziom średnio zaawansowany)

klasyfikacja zawodu 241103 - specjalista ds. rachunkowości


I.    Rachunkowość poziom drugi – warsztaty praktyczne

1.    Zwięzłe podsumowanie podstaw rachunkowości – warsztaty
a.    dekretacje
b.    księgowania
c.    zestawienie obrotów i sald
d.    zasady sporządzania rachunek zysków i strat i bilansu
2.    Ewidencja wynagrodzeń
a.    sporządzanie list płac
b.    księgowanie wynagrodzeń, składniki wynagrodzeń
c.    zasiłek chorobowy, macierzyński,
d.    dodatki i potrącenia
e.    deklaracje ZUS
3.    Ewidencja kosztów
a.    koszty wg. ustawy o rachunkowości a koszty podatkowe
b.    księgowania z uwzględnieniem odpowiednich kont analitycznych mających na celu wyszczególnienie NKUP do celów podatkowych
4.    Ewidencja VAT
a.    sporządzenie rejestrów zakupu i sprzedaży
b.    rozliczenia deklaracji VAT
5.    Ewidencja środków trwałych.
a.    środki trwałe w budowie,
b.    przyjęcie środka trwałego
c.    przykłady ewidencji dotyczącej środków trwałych w ujęciu księgowym i podatkowym
d.    metody amortyzacji, amortyzacja NKUP
6.    Ewidencja CIT
a.    kalkulacje podatku dochodowego
b.    rozliczenie straty podatkowej.
7.    Przygotowanie rachunku zysków i strat i bilansu

II.    Wynagrodzenia

1.      Wynagrodzenie ze stosunku pracy - definicje, podstawowe pojęcia
2.      Podstawy prawne kalkulacji wynagrodzeń
3.      Systemy wynagradzania
4.      Dokumentacja wynagrodzeń
5.      Wynagrodzenie minimalne i dodatek wyrównawczy
6.      Składniki wynagrodzenia
7.      Podstawowe informacje dotyczące ubezpieczeń społecznych
8.      Od czego płaci się składki ZUS - wyłączenia
9.      Parametry stosowane przy kalkulacji wynagrodzeń
10.     Od czego płaci się podatki - wyłączenia
11.     Ćwiczenia praktyczne w wyliczaniu kwoty netto z uwzględnieniem sytuacji szczególnych (ograniczenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe)
12.     Ustalanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca wraz z ćwiczeniami praktycznymi
13.     Podstawowe zasady dotyczące wypłaty świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa wraz z ćwiczeniami praktycznymi
14.     Zasady ustalania wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych
15.     Zasady ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop
16.     Tworzenie listy płac w oparciu o różne elementy wynagrodzenia oraz ustalanie zobowiązań budżetowych - ćwiczenia praktyczne
17.     Obliczanie wynagrodzenia za pracę wykonywaną na podstawie umowy zlecenia i umowy o dzieło

< Wróć do listy kursów